Badania lekarskie

BADANIA LEKARSKIE UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH


Uczestnik studiów doktoranckich jest zobowiązany do:

- poddania się na pierwszym roku studiów szczepieniu ochronnemu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w przypadku narażenia na czynniki biologiczne w materiale pochodzenia ludzkiego, w czasie trwania studiów doktoranckich lub dostarczenia informacji o datach odbytych szczepień,

- poddania się profilaktycznym badaniom lekarskim przed rozpoczęciem studiów oraz badaniom okresowym zgodnie z wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy terminem,

- ponadto uczestnicy studiów doktoranckich, wykonujący prace na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z dziećmi w wieku do lat 6, przy których istnieje szczególne ryzyko przeniesienia zakażenia pałeczkami jelitowymi zobowiązani są wykonać badanie kału na nosicielstwo przed rozpoczęciem praktyk na oddziałach dziecięcych. (Wynik badania należy okazać w NZOZ Przychodni Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, celem potwierdzenia zdolności do podjęcia praktyki na oddziale szpitalnym).

Badania lekarskie uczestników studiów doktoranckich będą wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez Biuro Szkoły Doktorskiej UMP. Opiekun naukowy/promotor lub kierownik jednostki, w której doktorant realizuje studia doktoranckie określa w skierowaniu na badania profilaktyczne, narażenie na czynniki szkodliwe w trakcie odbywania studiów doktoranckich.


Badanie kału na nosicielstwo wykonywane jest w stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na podstawie skierowania wystawionego przez Biuro Szkoły Doktorskiej UMP.

 

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych.

 

Badania profilaktyczne wykonywane są w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o., Zespół Poradni Specjalistycznych, przy ulicy Przybyszewskiego 39, tel. 61 854-72-99.