Informacje bieżące

Komunikaty

Praca Biura Szkoły Doktorskiej

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja 2022 r. (poniedziałek) Biuro Szkoły Doktorskiej będzie nieczynne.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi na Uczelni od dnia 1 września 2020r. sprawami formalnymi, którymi dotychczas zajmowały się Dziekanaty Wydziałów, związanymi z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora zajmuje się:

Biuro Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk

mieszczące się w

Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

tel.: 61 854-60-10

e-mail: kolegia_nauk@ump.edu.pl 

http://kolegianauk.ump.edu.pl/ 


Usprawiedliwianie nieobecności doktoranta na zajęciach

Komunikat nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 października 2020r. w sprawie określenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach uczestników szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

» Komunikat 9/2020


Ważność legitymacji doktorantów w związku z zawieszeniem kształcenia

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii i licznymi zmianami przepisów wprowadzonymi w ostatnich miesiącach Elektroniczna Legitymacja Doktoranta, ważna w roku akademickim 2019/2020 nadal zachowuje ważność, bez konieczności jej przedłużenia w systemie oraz uzyskania nowego hologramu.
Pierwotnie ważność legitymacji przedłużona do 31 maja 2020r. a następnie do 29 listopada 2020r. 
19 października 2020r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponownie wprowadził ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenia doktorantów. Termin prolongaty legitymacji został ponownie przesunięty. Na przedłużenie ważności jest czas do 60 dni liczonych po dacie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana.

 Informacje znajdą Państwo m.in. na stronach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Urzędu Transportu Kolejowego


Ubezpieczenie NNW - 2021/2022

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Uczestnicy studiów doktoranckich UMP mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW na zasadach ubezpieczenia grupowego dla studentów i doktorantów UMP.

Okres ubezpieczenia: 01.10.2021r. – 30.09.2022r.

Wysokość składki: 40,- zł.

Opcja ubezpieczenia: PODSTAWOWA (Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS)

W systemie ASIA istnieje funkcja, za pomocą której należy oznaczyć chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Aktywowanie powyższej opcji spowoduje automatyczne utworzenie naliczenia z unikalnym tytułem płatności. (Wnioski/Podania->wybrać kierunek studiów->Ubezpieczenie NNW->Aktywuj Ubezpieczenie NNW).

Wpłaty dokonują Państwo w terminie do 31.10.2021r. na indywidualne subkonto, z dopiskiem: składka na ubezpieczenie zdrowotne NNW 2021/2022, imię i nazwisko, studia doktoranckie, wydział, rok studiów.

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest dostarczenie do dnia 31.10.2021r. do Biura Szkoły Doktorskiej dowodu wpłaty oraz oświadczenia o zapoznaniu się z OWU. 

Ww. dokumenty nalezy dostarczyć osobiście do Biura Szkoły Doktorskiej.

Jeżeli doktorant opłaci składkę a nie podpisze oświadczenia o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i nie dostarczy ościwdczenia, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna.

 


Zapisy na fakultety

 

Na IV roku studiów doktoranckich nie ma zajęć fakultatywnych

 


Wjazd na parking przy Centrum Biologii Medycznej

Każdy pracownik, doktorant i student UMP posiada dostęp do parkingu zlokalizowanego przy Centrum Biologii Medycznej na podstawie legitymacji.

WJAZD NA PARKING: Bramka przy ul. Rokietnickiej (za DS. Medyk)

WYJAZD Z PARKINGU: Bramka przy ul. Rudolfa Wejgla (za Collegium Stomatologicum)

W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt z Działem Informatyki UMP pod numerem telefonu 61 845 26 30.


Szanowni Państwo,

zmiany danych osobowych należy zgłaszać wypełniając poniższy formularz:

  Zmiana danych osobowych

Podpisany dokument mozna dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub przekazać jego skan drogą mailową.