Informacje bieżące

 

Ubezpieczenie NNW - 2019/2020

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Uczestnicy studiów doktoranckich UMP mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW na zasadach ubezpieczenia grupowego dla studentów i doktorantów UMP.

Okres ubezpieczenia: 01.10.2019r. – 30.09.2020r.

Wysokość składki: 40,- zł.

Opcja ubezpieczenia: PODSTAWOWA (Ogólne Warunki Ubezpieczenia UDU PLUS)

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest złożenie podpisu na liście w Biurze Szkoły Doktorskiej oraz dostarczenie potwierdzenia dokonanej płatności w terminie do 30.11.2019 r. (Jeżeli uczestnik studiów doktoranckich opłaci składkę, a nie podpisze, że zapoznał się z OWU, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna).

Doktorant, który chce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia NNW oferowanego dla studenta UMP, po zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia UDU PLUS  musi dokonać następujących czynności:

  1. wygenerować odpowiednie naliczenie w wirtualnym systemie usług dla studenta (WISUS) w module ASIA;
  2. dokonać na ten cel wpłaty w wysokości 40,- zł na indywidulane konto bankowe do wpłat podane w systemie SIANO;
  3. przedłożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej potwierdzenie dokonania wpłaty i podpisać dokument potwierdzający zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia;
  4. doktorant otrzymuje Certyfikat.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

 

Konkurs "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Miasto Poznań organizuje XVI edycję konkursu "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i "Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską". Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione w latach 2018-2019 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego.

 

W kategorii prac doktorskich przyznane zostaną 3 równorzędne nagrody w wysokości 8.000 zł, zaś w kategorii prac magisterskich 3 równorzędne nagrody w wysokości 4.000 zł. W każdej z kategorii Kapituła Nagrody przyzna także honorowe wyróżnienia. W dotychczasowych edycjach konkursu Miasto nagrodziło i wyróżniło już 200 osób.

 

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej miasta http://www.poznan.pl/mim/studia/nagrody-za-prace-magisterskie-i-doktorskie,p,181,182.html

Wnioski należy składać do 15 listopada 2019 roku. 

 

Komunikat

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od roku 2019 uczestnicy studiów doktoranckich będą mieli możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych Młodych Naukowców.

Wymogi dotyczące osiągnieć, szczegółowy tryb postępowania oraz wzór wniosku ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z treścią Rozporządzenia.

Pierwszy  nabór wniosków w tym roku potrwa od 2 maja do 31 maja, kolejny przewiduje się na grudzień bieżącego roku.

Wnioski należy składać w Dziekanacie Wydziału, na którym realizują Państwo studia doktoranckie. Terminy składania wniosków ustalą Dziekani i podadzą do wiadomości na stronach internetowych Wydziałów.

__________________________________________________

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego będą Państwo mogli złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Wirtualnego Systemu Usług dla Studenta (WISUS) – moduł ASIA w terminie od 01.04.2019r. od godz. 00:00 do 29.04.2019r. do godz. 23:59.

Wniosek w wersji papierowej wraz z załącznikami należy złożyć do 30.04.2019r. do godz. 15:00. w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Działu Spraw Studenckich, ul. Fredry 10, parter (pok. 003-004).

KOMUNIKAT DAS

Informacja organizacyjna

Szanowni Państwo! Doktoranci 3-go roku studiów doktoranckich!

uprzejmie przypominam, że zgodnie z Planem i Programem Studiów Doktoranckich, zatwierdzonym przez Radę Wydziału, na którym realizują Państwo Studia Doktoranckie, jednym z warunków zaliczenia trzeciego roku studiów jest wszczęcie przewodu doktorskiego na Radzie Wydziału, które powinno nastąpić najpóźniej do 31 marca 2019r.

Jednocześnie przypominam, że w świetle nowelizacji przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku, stopień doktora nadaje się na podstawie dotychczasowych przepisów, z zastrzeżeniem, że jest on nadawany w dziedzinach i dyscyplinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019r. i niezakończone przed 31 grudnia 2021 roku, będą zamykane z mocy prawa.

W okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. nie będzie wszczynać się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

Od 1 października 2019r. postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora prowadzi się na nowych zasadach. Ogólne wymogi stawiane osobom, którym stopień doktora będzie nadawany wg nowych zasad opisuje Art. 186 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawa 2.0) oraz Art.179 ust 6-9 Ustawy przepisy wprowadzające ustawę -  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Senat albo Rada Naukowa określi sposób postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Z uwagi na powyższe zmiany, doktoranci trzeciego roku studiów doktoranckich, którzy zdecydują się otworzyć przewód na nowych zasadach, mają obowiązek złożenia do Kierownika Studiów Doktoranckich wniosku zawierającego prośbę o przesunięcie terminu wszczęcia przewodu do października 2019 i tym samym o warunkowe zaliczenie trzeciego roku studiów doktoranckich. Pismo musi zawierać poparcie opiekuna naukowego. Pismo należy złożyć  najpóźniej do dnia 31.03.2019r.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora.

Rozpoczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora musi nastąpić do 31.10.2019r.

 

prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz

Kierownik Studiów Doktoranckich

Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

 

 

Zmiany w harmonogramie zajęć

-

 

Wjazd na parking przy Centrum Biologii Medycznej

Zgodnie z informacją podaną przez Dział Eksploatacji Obiektów UMP:

od 01 czerwca 2018 r. wszystkich PRACOWNIKÓW oraz STUDENTÓW i DOKTORANTÓW UMP obowiązują nowe zasady korzystania z bezpłatnego PARKINGU zlokalizowanego przy Centrum Biologii Medycznej .

Dostęp do bezpłatnych miejsc postojowych możliwy będzie wyłącznie na podstawie uprawnień przypisanych do posiadanych legitymacji UMP (pracowniczych, studenckich i doktoranckich).

WJAZD NA PARKING: Bramka przy ul. Rokietnickiej (za DS. Medyk)

WYJAZD Z PARKINGU: Bramka przy ul. Rudolfa Wejgla (za Collegium Stomatologicum)

Przypisywanie uprawnień wjazdu na PARKING do posiadanych legitymacji:

Dział Informatyki

Pon – Pt godz. 07.00 - 15.00

tel. 61 854 60 83

  

Zapisy na fakultety - 2019/2020

Uruchomienie zapisów on-line na zajęcia fakultatywne dla uczestników studiów doktoranckich nastąpi 06.11.2019r.

Zapisów na zajęcia fakultatywne dokonują Państwo za pośrednictwem modułu ZAPISZ w Wirtualnym Systemie Usług dla Studenta (WISUS).

UWAGA: można zapisać się tylko na jeden z proponowanych fakultetów przygotowujących do pracy badawczej lub badawczo-rozwojowej oraz tylko na jeden z proponowanych fakultetów przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego

Uczestnicy II roku studiów doktoranckich zapisują się na 2 fakultety (2 x 2 ECTS)

Uczestnicy III roku studiów doktoranckich zapisują się na 2 fakultety (2 x 1 ECTS)

Na IV roku studiów doktoranckich nie ma zajęć fakultatywnych

 

Konferencje / Konkursy

♦