Przedłużenie Studiów Doktoranckich

PRZEDŁUŻENIE STUDIÓW DOKTORANCKICH

Zgodnie z przepisami Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego albo promotora, może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich w następujących przypadkach:

  1. konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów,
  1. czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą,
  2. konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  3. konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności,
  4. posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  1. dodatkowo Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego oraz urlopu rodzicielskiego, określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Wniosek o przedłużenie studiów doktoranckich składa się do Kierownika Studiów Doktoranckich.

Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich musi zawierać następujące dane:

a) dane doktoranta: imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, Wydział, nazwę jednostki, w której doktorant realizuje studia doktoranckie,

b) uzasadnienie.

Do wniosku dołącza się:

a) opinię opiekuna naukowego albo promotora,

b) dokument uzasadniający przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich – w przypadkach, o których mowa w punktach 2-6.