Rozliczenie Roku Akademickiego

ROZLICZENIE ROKU AKADEMICKIEGO

Doktoranci zobowiązani są do sporządzania i przedstawiania kierownikowi studiów doktoranckich rocznych sprawozdań z pracy naukowej, złożonych egzaminów i uzyskanych zaliczeń oraz pracy dydaktycznej wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora o postępach w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, a także o pracy dydaktycznej Sprawozdanie składa się do 31 lipca każdego roku w Biurze Szkoły Doktorskiej.

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA / OPINIA OPIEKUNA NAUKOWEGO (PROMOTORA) / PROTOKOŁY / KARTA OKRESWYCH OSIĄGNIĘĆ

Najpóźniej do dnia 31-go lipca 2020r. należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej UMP (ul. Bukowska 70, 2 piętro, pok. D208):

- ROCZNE SPRAWOZDANIE DOKTORANTA za rok 2019/2020 – formularz dostępny jest w Wirtualnym Systemie Usług dla Studenta (WISUS), w module ASIA. Sprawozdanie musi zostać zatwierdzone przez opiekuna naukowego/promotora poprzez złożenie podpisu.

Dokument należy wygenerować w systemie, wydrukować i podpisać (podpisuje doktorant oraz promotor).

- OPINIĘ OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA - Formularz opinii opiekuna naukowego /promotora, który muszą Państwo dołączyć do sprawozdania, promotorzy mogą pobrać tutaj (dokument edytowalny w formacie WORD).

Dokument należy wypełnić komputerowo, wydrukować i podpisać (podpisuje promotor).

- PROTOKOŁY ZALICZENIA ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH WYSTAWIONE PRZEZ OPIEKUNA NAUKOWEGO/PROMOTORA - aby dokonać wpisu opiekun naukowy/promotor musi zalogować się na swoje konto w systemie WISUS a następnie w module INDEKS wybrać rodzaj zajęć:

  1. ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (Zajęcia indywidualne to seminaria doktoranckie) – należy zatwierdzić te zajęcia tworząc protokół;
  2. PRAKTYKI (Praktyki to Obowiązkowe pensum dydaktyczne) – należy zatwierdzić te zajęcia tworząc protokół.

Protokoły należy wydrukować i podpisać (podpisuje promotor).

W przypadku problemów technicznych w przygotowaniu protokołów należy skontaktować się z Działem Analiz i Rozwoju UMP lub wysłać zapytanie na adres e-mail: indeks@ump.edu.pl.

- KARTĘ OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA (DOKTORANTA) za rok akademicki 2019/2020 - aby przygotować kartę okresowych osiągnięć studenta należy zalogować się na swoje konto w systemie WISUS a następnie w module INDEKS wygenerować kartę.

Karta będzie dostępna do wygenerowania po uzyskaniu wszystkich wymaganych wpisów w protokołach zaliczenia zajęć (w tym zaliczenia zajęć indywidualnych i praktyk).

Kartę należy wydrukować.