Ubezpieczenie zdrowotne

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZESTNIKA STUDIÓW DOKTORANCKICH


Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1510, z póź. zm).

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega uczestnik studiów doktoranckich realizujący studia w Rzeczypospolitej Polskiej, który nie posiada jakiegokolwiek tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu 26 roku życia, jak również przed ukończeniem 26 roku, jeżeli nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Podstawą do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jest złożenie przez uczestnika studiów doktoranckich oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika studiów doktoranckich powstaje z dniem przyjęcia na studia doktoranckie i złożenia ww. oświadczenia, a wygasa z dniem ukończenia studiów doktoranckich albo skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

Po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od utraty ubezpieczenia lub wcześniej w dniu, w którym dana osoba uzyska inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, bądź zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

PODSUMOWANIE:

Doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia i nie pracują (umowa o pracę, umowa zlecenie lub działalność gospodarcza), oraz nie posiadają żadnego innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. zgłoszenie do ubezpieczenia przez pracującego współmałżonka, renta), mogą zostać zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię na ich pisemny wniosek.

W Biurze Szkoły Doktorskiej należy złożyć:

W sytuacji, gdy doktorant nie ukończył 26 lat, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, jako członek rodziny przez jednego z pracujących: rodziców, opiekunów lub małżonka.

Uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zobowiązany jest do powiadomienia uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny.

W Biurze Szkoły Doktorskiej należy złożyć oświadczenie - wyrejestrowanie.