Wszczęcie przewodu doktorskiego

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

W świetle nowelizacji przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 roku, stopień doktora nadaje się na podstawie dotychczasowych przepisów, z zastrzeżeniem, że jest on nadawany w dziedzinach i dyscyplinach określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.

Uczestnik studiów doktoranckich UMP powinien wszcząć przewód doktorski najpóźniej do końca marca tego roku, który jest dla doktoranta III rokiem studiów.

Dla uczestników studiów doktoranckich, którzy będą ubiegali się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, postępowanie w sprawie nadania stopnia wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów (Art. 179 ust. 7 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Wniosek kieruje się do Kanclerza właściwej dyscypliny. 

Oznacza to, że zapis, który znajduje się w programie studiów doktoranckich dla poszczególnych lat, mówiący o tym, że doktorant ma obowiązek wszczęcia przewodu doktorskiego najpóźniej do 31 marca roku akademickiego, który jest dla doktoranta III rokiem studiów doktoranckich może zostać spełniony poprzez złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Wcześniejsze rozpoczęcie procedury daje większe szanse na terminowe zakończenie studiów doktoranckich.

Wszelkich informacji dotyczących postępowania w sprawie nadania stopnia doktora udziela 

Biuro Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk

Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

tel.: 61 854-61-10

 

e-mail: kolegia_nauk@ump.edu.pl

http://kolegianauk.ump.edu.pl/