Zakończenie Studiów Doktoranckich

KARTA OBIEGOWA

UWAGA: 
Dotyczy przewodów doktorskich wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019r.

Art. 179 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę PSWiN został zmieniony przez art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875) i obecnie brzmi:

„Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz przewody doktorskie, niezakończone do dnia 31 grudnia 2022 r., odpowiednio umarza się albo zamyka się.”

W związku z powyższym, w sprawie ostatecznego terminu złożenia rozprawy doktorskiej należy skontaktować się Biurem Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk.

A. Zakończenie studiów doktoranckich w planowanym terminie:

Dokumenty dotyczące rozliczenia IV roku studiów należy złożyć w terminie do 31 lipca.

Doktorant składa w Biurze Szkoły Doktorskiej:

- Sprawozdanie doktoranta,

- Opinię promotora,

- Protokoły zaliczenia zajęć indywidualnych, w tym praktyk,

- Kartę okresowych osiągnięć doktoranta.

Doktorant powinien przystąpić do obrony rozprawy doktorskiej do momentu ukończenia studiów doktoranckich lub w jak najkrótszym terminie po ich ukończeniu, jednak złożenie gotowej rozprawy doktorskiej w Biurze właściwego Kanclerza Kolegium musi nastąpić najpóźniej do 30 września roku, który jest dla doktoranta IV rokiem studiów doktoranckich.

Doktorant składa w Biurze Szkoły Doktorskiej:

- Informację o złożeniu gotowej rozprawy doktorskiej w Biurze właściwego Kanclerza Kolegium,

- Kartę Obiegową.

B. Zakończenie po przedłużeniu studiów doktoranckich:

W przypadku przedłużenia okresu studiów doktoranckich sprawozdanie przygotowuje się najpóźniej na 14 dni przed dniem, do którego przedłużono studia doktoranckie.

Złożenie gotowej rozprawy doktorskiej w Biurze właściwego Kanclerza Kolegium musi nastąpić do końca okresu przedłużenia.

Doktorant składa w Biurze Szkoły Doktorskiej:

- Sprawozdanie doktoranta za okres przedłużenia studiów doktoranckich,

- Opinię promotora,

- Protokół zaliczenia praktyk,

- Kartę okresowych osiągnięć doktoranta,

- Informację o złożeniu gotowej rozprawy doktorskiej w Biurze właściwego Kanclerza Kolegium,

- Kartę Obiegową,

- Elektroniczną Legitymację Doktoranta (jeżeli na dzień zakończenia studiów jest ona ważna).

C. Zakończenie studiów doktoranckich we wcześniejszym niż planowany terminie, w związku z wcześniejszą obroną pracy:

Doktorant przestaje być uczestnikiem studiów doktoranckich z końcem miesiąca, w którym Senat nadał stopień naukowy.

Przed obroną pracy doktorskiej doktorant jest zobowiązany dostarczyć do Biura właściwego Kanclerza Kolegium m. in. zaświadczenie wystawione przez Biuro Szkoły Doktorskiej dot. zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych planem i programem studiów oraz rozliczeniem się ze swoich zobowiązań wobec Jednostki, w której realizuje studia doktoranckie oraz Biblioteki UMP.

Aby uzyskać takie zaświadczenie doktorant składa w Biurze Szkoły Doktorskiej:

- Sprawozdanie doktoranta,

- Opinię promotora,

- Protokoły zaliczenia zajęć indywidualnych, w tym praktyk,

- Kartę okresowych osiągnięć doktoranta,

- Kartę Obiegową.

Po nadaniu stopnia naukowego:

- Elektroniczną Legitymację Doktoranta (jeżeli na dzień zakończenia studiów jest ona ważna).

D. Zakończenie studiów doktoranckich w związku z rezygnacją ze studiów:

Uczestnik studiów doktoranckich może złożyć rezygnację ze studiów, w każdym momencie ich trwania, w formie pisemnej z uzasadnieniem, wraz z opinią opiekuna naukowego/promotora i potwierdzeniem rozliczenia się ze swoich zobowiązań wobec Jednostki, w której realizuje studia doktoranckie oraz Biblioteki UMP.

Doktorant składa w Biurze Szkoły Doktorskiej:

- Pismo dot. rezygnacji ze studiów wraz z uzasadnieniem;

- Opinię promotora;

- Kartę Obiegową;

- Elektroniczną Legitymację Doktoranta (jeżeli na dzień rezygnacji jest ona ważna).

E. Zakończenie studiów doktoranckich w związku ze skreśleniem z listy uczestników studiów doktoranckich:

Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich osoba, która utraciła prawa doktoranta jest zobowiązana do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Uniwersytetu.

Doktorant składa w Biurze Szkoły Doktorskiej:

- Kartę Obiegową;

- Elektroniczną Legitymację Doktoranta (jeżeli na dzień rezygnacji jest ona ważna).