Akty prawne i przepisy szkoły doktorskiej

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2024r.:

» Uchwała nr 10/2024 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej  – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP 2024 – załącznik do Uchwały 10/2024 wersja ENG

 -------------------

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2023r.:

» Uchwała nr 9/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Uchwała nr 70/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie zmiany uchwały nr 9/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP 2023 – załącznik do Uchwały 70/2023 wersja ENG

 -------------------

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2022r.:

» Uchwała nr 13/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP 2022 – załącznik do Uchwały 13/2022 wersja ENG

 -------------------

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2021r.:

» Uchwała nr 37/21 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP 2021 – załącznik do Uchwały 37/21 wersja ENG

-------------------

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2020r.:

» Uchwała nr 58/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP – załącznik do Uchwały wersja ENG

 -------------------

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2019r.:

» Uchwała nr 91/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP – załącznik do Uchwały 

 

 

Ocena Śródokresowa

Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę przeprowadzenia oceny śródokresowej dla uczestników szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2024.

Komunikat nr 2/2024 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz wzorów druków formularzy wykorzystanych w przeprowadzeniu procedury oceny śródokresowej.

zał. 1 do Komunikatu - PROCEDURA PRZEPROWADZENIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Formularz sprawozdania doktoranta do oceny śródokresowej

Komunikat nr 3A/2024 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia dat przeprowadzenia II etapu oceny śródokresowej w roku 2024.

 


 

Wyznaczenie promotora

Zgodnie z zapisami Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

1. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.
2. Osobą proponowaną do pełnienia funkcji promotora powinien być nauczyciel akademicki wskazany w dokumentacji rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej.
3. Decyzję w sprawie wyznaczenia promotora, promotorów lub promotora pomocniczego podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

W roku akademickim 2023/2024 wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 30 listopada 2023r.

Wniosek o wyznaczenie promotora  wersja ENG

Do wniosku o wyznaczenie promotora należy załączyć:
- Opinię lokalnej Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach lub oświadczenie kandydata na promotora (kandydatów na promotorów) wraz z uzasadnieniem, że taka zgoda nie jest wymagana;
- Opinię Rady Katedry/Rady Naukowej Instytutu - opinia powinna być przygotowana w formie protokołu z posiedzenia Rady Katedry dotyczącego zaopiniowania projektu Państwa rozprawy doktorskiej (protokół wraz z listą obecności - wzór protokołu).
W przypadku wniosku o wyznaczenie dwóch równorzędnych promotorów z różnych Jednostek powinno odbyć się wspólne posiedzenie obu Rad Katedr / Rad Instytutów.

Uchwała nr 69/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

♦ Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. - wybór dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na UMP.

 


Zasady afiliowania publikacji naukowych

Zarządzenie nr 33/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie zasad afiliowania publikacji naukowych pracowników, doktorantów i studentów UMP.

Punktacja dorobku naukowego

Zarządzenie nr 34/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w sprawie ustalenia Regulaminu punktacji dorobku naukowego pracowników i doktorantów UMP.


 

Złożenie rozprawy doktorskiej

Regulamin zawierający wytyczne dotyczące zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej:

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ (12/2023)

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU 12/2023 - WYTYCZNE

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ (18/2022) - utraciło moc 30.11.2023r.

ZAŁĄCZNIK DO KOMUNIKATU 18/2022 - WYTYCZNE


 

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.

Sprawami formalnymi związanymi z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora na UMP zajmuje się:
Biuro Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
www: http://kolegianauk.ump.edu.pl/ 

Uchwała nr 69/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 35/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora oraz wyboru dyscypliny przy wszczęciu powyższego postępowania.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. - wybór dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na UMP.

Zasady przygotowania rozprawy doktorskiej na podstawie cyklu publikacji (informacje ze strony internetowej Kolegiów Nauk).

 


 

Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznzniu

W oparciu o § 1 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 2 i 3 Uczelnianego Systemu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Rektora nr 112/23 z dnia 27 września 2023 roku Dyrektor Szkoły Doktorskiej powołała Zespół Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

» Komunikat nr 11/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej / Communication No. 11/2023 of the Director of the Doctoral School


 

Zasady wyznaczające standardy postępowania doktoranta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Kodeks Etyki Doktoranta UMP

 


 

Określenie sposobu usprawiedliwiania nieobezności na zajęciach

Komunikat nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 października 2020r. w sprawie określenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach uczestników szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

» Komunikat 9/2020

 

 

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 41/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2023/2024 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 70/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2022/2023 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 79/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 

 

Stypendium doktoranckie

Wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2023/2024:

» Zarządzenie nr 97/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

» Zarządzenie nr 31/2024 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2022/2023:

» Zarządzenie nr 4/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

» Zarządzenie nr 103/2022 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022:

» Zarządzenie nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021:

» Zarządzenie nr 110/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 


 

Regulamin dofinansowania aktywnego udziału doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w konferencjach krajowych i zagranicznych

Komunikat nr 9/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia Regulaminu dofinansowania aktywnego udziału doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w konferencjach krajowych i zagranicznych.

Regulamin / Regulations

Wniosek (wersja PL)

Wniosek (wersja EN)

Celem uzyskania dofinansowania doktorant składa wniosek w wersji elektronicznej, przesyłając go na adres poczty elektronicznej Rady Samorządu Doktorantów doktoranci@ump.edu.pl w terminie najpóźniej 30 dni przed planowaną konferencją.

 


 

Stypendium za osiągnięcia naukowe dla doktorantów grupy anglojęzycznej Szkoły Doktorskiej - doktoranci, którzy rozpoczęli ksztalcenie w roku 2022

 

Zarządzenie nr 115/22 Rektora  Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 września 2022 roku
Zasady przyznawania stypendium za osiągnięcia naukowe dla doktorantów grupy anglojęzycznej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, którzy rozpoczną kształcenie w roku akademickim 2022/2023
 

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej (grupa anglojęzyczna) - doktoranci, którzy rozpoczęli ksztalcenie w roku 2021

NA ROK 2023

Komunikat nr 16/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych finansowanych z programu STER Agencji NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących Szkołę Doktorską prowadzoną przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w trybie anglojęzycznym (na rok 2023).

Dotyczy wyłącznie doktorantów grupy anglojęzycznej, rocznik 2021/2022, doktoranci przyjęci od października 2021.

REGULAMIN – stypendia dla najlepszych doktorantów (grupa anglojęzyczna)

WNIOSEK – stypendia dla najlepszych doktorantów (grupa anglojęzyczna)

Termin składania wniosków w roku 2022: 30 listopada 2022 r.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć drogą mailową na adres Szkoły Doktorskiej (wersja edytowalna oraz skan z podpisem): doctoralschool@ump.edu.pl

 Rozstrzygnięcie konkursu 2023r.: LISTA RANKINGOWA

Komunikat nr 22/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie naboru uzupełniającego na wnioski o stypendium naukowe finansowane z programu STER Agencji NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących Szkołę Doktorską prowadzoną przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

NA ROK 2022

Komunikat nr 15/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych finansowanych z programu STER Agencji NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących Szkołę Doktorską prowadzoną przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w trybie anglojęzycznym (na rok 2022).

REGULAMIN – stypendia dla najlepszych doktorantów (grupa anglojęzyczna)

WNIOSEK – stypendia dla najlepszych doktorantów (grupa anglojęzyczna)

Termin składania wniosków w roku 2021: 10 grudnia 2021 r.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć drogą mailową na adres Szkoły Doktorskiej (wersja edytowalna oraz skan z podpisem): doctoralschool@ump.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu 2022 r.: LISTA RANKINGOWA

Scholarship for the best PhD students of the Doctoral School (English-speaking group)

FOR 2023

Announcement No. 16/2022 Director of the Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences of the 17th of October 2022 on establishing the Regulations for awarding research scholarships financed from the NAWA STER program for the best doctoral students pursuing the Doctoral School run by the Poznan University of Medical Sciences in the English-language mode (for the year 2023)

Applies only to PhD students of the English-speaking group admitted from October 2021.

REGULATIONS - scholarships for the best PhD students (English-speaking group)

APPLICATION - scholarships for the best PhD students (English-speaking group)

2022 application deadlineNovember 30, 2022.

The application with attachments should be submitted by e-mail to the address of the Doctoral School (editable version and scan with signature): doctoralschool@ump.edu.pl

 Competition settlement 2023: RANKING LIST

Announcement No. 22/2022 of the Director of the Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences of December 12, 2022 on supplementary recruitment for applications for a scientific scholarship financed from the STER program of the NAWA Agency for the best doctoral students pursuing the Doctoral School run by the Poznan University of Medical Sciences

FOR 2022

Announcement No. 15/2021 Director of the Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences of the 25th of October 2021 on establishing the Regulations for awarding research scholarships financed from the NAWA STER program for the best doctoral students pursuing the Doctoral School run by the Poznan University of Medical Sciences in the English-language mode (for the year 2022)

REGULATIONS - scholarships for the best PhD students (English-speaking group)

APPLICATION - scholarships for the best PhD students (English-speaking group)

2021 application deadline10 December 2021.

The application with attachments should be submitted by e-mail to the address of the Doctoral School (editable version and scan with signature): doctoralschool@ump.edu.pl

 Competition settlement 2022: RANKING LIST

 

Komunikat nr 20/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Stypendialnego Projektu PUMSTER

 

Finansowania wyjazdów zagranicznych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

Komunikat nr 17/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 października 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o finansowanie wyjazdu zagranicznego w ramach wsparcia uzyskanego z Agencji NAWA, dla uczestników Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - nabór 3 uzupełniający

Komunikat nr 16/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu finansowania wyjazdów zagranicznych w ramach wsparcia uzyskanego z Agencji NAWA, dla uczestników Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

REGULAMIN – finansowania wyjazdów zagranicznych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

WNIOSEK (nabór 3, uzupełniający) – finansowania wyjazdów zagranicznych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

Termin składania wniosków:

do 20 grudnia 2021 - nabór pierwszy

do 30 czerwca 2022 - nabór drugi

do 15 listopada 2022 – nabór trzeci (uzupełniający)

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć drogą mailową na adres Szkoły Doktorskiej (wersja edytowalna oraz skan z podpisem): doctoralschool@ump.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nabór trzeci (uzupełniający): LISTA RANKINGOWA

Financing foreign trips for PhD students of the Doctoral School

Announcement No. 17/2022 Director of the Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences of the 17th of October 2022 on establishing the application template for financing a foreign trip as part of the support obtained from the NAWA Agency for participants of the Doctoral School run by the Poznan University of Medical Sciences - third, supplementary recruitment

Announcement No. 16/2021 Director of the Doctoral School  of the Poznan University of Medical Sciences of the 25th of October 2021 on establishing the Regulations on financing foreign trips as part of the support obtained from the NAWA Agency for participants of the Doctoral School run by the Poznan University of Medical Sciences

REGULATIONS - financing foreign trips for PhD students of the Doctoral School

APPLICATION (third, supplementary recruitment) - financing foreign trips for PhD students of the Doctoral School

Application deadline:

by the 20th of December, 2021 - first recruitment

by the 30th of June, 2022 - second recruitment

by the 15th of November, 2022 - (third, supplementary recruitment)

The application with attachments should be submitted by e-mail to the address of the Doctoral School (editable version and scan with signature): doctoralschool@ump.edu.pl

 Competition settlement (third, supplementary recruitment): RANKING LIST


 

Utworzenie szkoły doktorskiej, jako formy kształcenia na Uniwersytecie Medycznymim. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

» Zarządzenie nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

§ 10. 1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.