Akty prawne i przepisy szkoły doktorskiej

Komunikat nr 20/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komitetu Stypendialnego Projektu PUMSTER
Stypendium dla najlepszych doktorantów Szkoły Doktorskiej (grupa anglojęzyczna)

Komunikat nr 15/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych finansowanych z programu STER Agencji NAWA dla najlepszych doktorantów realizujących Szkołę Doktorską prowadzoną przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w trybie anglojęzycznym (na rok 2022).

REGULAMIN – stypendia dla najlepszych doktorantów (grupa anglojęzyczna)

WNIOSEK – stypendia dla najlepszych doktorantów (grupa anglojęzyczna)

Termin składania wniosków w roku 2021: 10 grudnia 2021 r.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć drogą mailową na adres Szkoły Doktorskiej (wersja edytowalna oraz skan z podpisem): doctoralschool@ump.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu: LISTA RANKINGOWA

Scholarship for the best PhD students of the Doctoral School (English-speaking group)

Announcement No. 15/2021 Director of the Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences of the 25th of October 2021 on establishing the Regulations for awarding research scholarships financed from the NAWA STER program for the best doctoral students pursuing the Doctoral School run by the Poznan University of Medical Sciences in the English-language mode (for the year 2022)

REGULATIONS - scholarships for the best PhD students (English-speaking group)

APPLICATION - scholarships for the best PhD students (English-speaking group)

2021 application deadline: 10 December 2021.

The application with attachments should be submitted by e-mail to the address of the Doctoral School (editable version and scan with signature): doctoralschool@ump.edu.pl

 Competition settlement: RANKING LIST

Finansowania wyjazdów zagranicznych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

Komunikat nr 16/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu finansowania wyjazdów zagranicznych w ramach wsparcia uzyskanego z Agencji NAWA, dla uczestników Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

REGULAMIN – finansowania wyjazdów zagranicznych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

WNIOSEK – finansowania wyjazdów zagranicznych dla doktorantów Szkoły Doktorskiej

Termin składania wniosków:

do 20 grudnia 2021 - nabór pierwszy

do 30 czerwca 2022 - nabór drugi

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć drogą mailową na adres Szkoły Doktorskiej (wersja edytowalna oraz skan z podpisem): doctoralschool@ump.edu.pl

Financing foreign trips for PhD students of the Doctoral School

Announcement No. 16/2021 Director of the Doctoral School  of the Poznan University of Medical Sciences of the 25th of October 2021 on establishing the Regulations on financing foreign trips as part of the support obtained from the NAWA Agency for participants of the Doctoral School run by the Poznan University of Medical Sciences

REGULATIONS - financing foreign trips for PhD students of the Doctoral School

APPLICATION - financing foreign trips for PhD students of the Doctoral School

Application deadline:

by the 20th of December, 2021 - first recruitment

by the 30th of June, 2022 - second recruitment

The application with attachments should be submitted by e-mail to the address of the Doctoral School (editable version and scan with signature): doctoralschool@ump.edu.pl

 

Ocena Śródokresowa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja indywidualnego planu badawczego przygotowanego przez doktoranta podlega ocenie śródokresowej, w połowie okresu kształcenia w szkole doktorskiej. Ocena w szczególności obejmuje terminowość i jakość wykonywania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej.

Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę przeprowadzenia oceny śródokresowej dla uczestników szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Komunikat nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz wzorów druków formularzy wykorzystanych w przeprowadzeniu procedury oceny śródokresowej

zał. 1 do Komunikatu - PROCEDURA PRZEPROWADZENIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Formularz sprawozdania doktoranta do oceny śródokresowej

Komunikat nr 8/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustalenia daty przeprowadzenia II etapu oceny śródokresowej w roku 2021.

 

Wyznaczenie promotora

Zgodnie z zapisami Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

1. W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia kształcenia doktorantowi wyznacza się promotora, promotorów lub promotora pomocniczego.
2. Osobą proponowaną do pełnienia funkcji promotora powinien być nauczyciel akademicki wskazany w dokumentacji rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej.
3. Decyzję w sprawie wyznaczenia promotora, promotorów lub promotora pomocniczego podejmuje Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

W roku akademickim 2021/2022 wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 30 listopada 2021r.

♦ Wniosek o wyznaczenie promotora wersja ENG

Do wniosku o wyznaczenie promotora należy załączyć:
- Opinię lokalnej Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach lub oświadczenie kandydata na promotora (kandydatów na promotorów) wraz z uzasadnieniem, że taka zgoda nie jest wymagana;
- Opinię Rady Katedry/Rady Naukowej Instytutu - opinia powinna być przygotowana w formie protokołu z posiedzenia Rady Katedry dotyczącego zaopiniowania projektu Państwa rozprawy doktorskiej (protokół wraz z listą obecności - wzór protokołu).
W przypadku wniosku o wyznaczenie dwóch równorzędnych promotorów z różnych Jednostek powinno odbyć się wspólne posiedzenie obu Rad Katedr / Rad Instytutów.

Uchwała nr 33/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

♦ Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. - wybór dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na UMP.

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Nauce. Do wniosku dołącza się rozprawę doktorską wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.

Sprawami formalnymi związanymi z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora na UMP zajmuje się:
Biuro Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
www: http://kolegianauk.ump.edu.pl/ 

Uchwała nr 33/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Uchwała nr 35/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia minimalnych wymogów osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora oraz wyboru dyscypliny przy wszczęciu powyższego postępowania.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. - wybór dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na UMP.

Zasady przygotowania rozprawy doktorskiej na podstawie cyklu publikacji (informacje ze strony internetowej Kolegiów Nauk).

 

Zasady wyznaczające standardy postępowania doktoranta Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Kodeks Etyki Doktoranta UMP

Określenie sposobu usprawiedliwiania nieobezności na zajęciach

Komunikat nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 października 2020r. w sprawie określenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach uczestników szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

» Komunikat 9/2020

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2021r.:

» Uchwała nr 37/21 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP 2021 – załącznik do Uchwały 37/21 wersja ENG

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2020r.:

» Uchwała nr 58/2020 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP – załącznik do Uchwały wersja ENG

 

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązujący od 1 października 2019r.:

» Uchwała nr 91/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP – załącznik do Uchwały 

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2021/2022 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Organizacja roku akademickiego 2020/2021 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 39/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 

Organizacja roku akademickiego 2019/2020 dla uczestników studiów doktoranckich oraz szkoły doktorskiej:

» Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Stypendium doktoranckie

Wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2021/2022:

» Zarządzenie nr 103/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

Wysokości stypendium doktoranckiego dla uczestników szkoły doktorskiej w roku akademickim 2020/2021:

» Zarządzenie nr 110/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 

 

Utworzenie szkoły doktorskiej, jako formy kształcenia na Uniwersytecie Medycznymim. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

» Zarządzenie nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - Zarządzenie

 

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

§ 10. 1. Monografia naukowa jest to recenzowana publikacja książkowa:
1) przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy;
2) opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym.