Formularze - Szkoła Doktorska

 

Szanowni Doktoranci,

uprzejmie informujemy, ze wszystkie składane wnioski muszą zostać wypełnione komputerowo, wydrukowane i podpisane.

INDYWIDUALNY PLAN BADAWCZY

Komunikat nr 8/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie ustalenia wzoru formularza indywidualnego planu badawczego uczestnika szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Indywidualny Plan Badawczy doktoranta

Indywidualny Plan Badawczy doktoranta - wersja ang.

 

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Komunikat nr 9/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie ustalenia wzoru formularza sprawozdania rocznego uczestnika szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku 2023

wersja ENG

ROCZNE SPRAWOZDANIE DOKTORANTA 2023

ANNUAL DOCTORAL REPORT 2023

 

WYZNACZENIE PROMOTORA  

Wniosek o wyznaczenie promotora wersja ENG

Do wniosku o wyznaczenie promotora należy załączyć:
- Opinię lokalnej Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach lub oświadczenie kandydata na promotora (kandydatów na promotorów) wraz z uzasadnieniem, że taka zgoda nie jest wymagana;
- Opinię Rady Katedry/Rady Naukowej Instytutu - opinia powinna być przygotowana w formie protokołu z posiedzenia Rady Katedry dotyczącego zaopiniowania projektu Państwa rozprawy doktorskiej (protokół wraz z listą obecności - wzór protokołu).
W przypadku wniosku o wyznaczenie dwóch równorzędnych promotorów z różnych Jednostek powinno odbyć się wspólne posiedzenie obu Rad Katedr / Rad Instytutów.

Wybierając dyscyplinę naukową prosimy o zapoznanie się z poniższą Uchwałą Senatu oraz załącznikiem do Uchwały:

Uchwała nr 69/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie określenia Zasad postępowania w sprawie nadawania stopnia doktora w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

♦ Załącznik nr 1 do uchwały nr 35/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. - wybór dyscypliny w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora na UMP.

 

OCENA ŚRÓDOKRESOWA - SPRAWOZDANIE

Informacje dotyczące oceny śródokresowej

Zgodnie z Procedurą przeprowadzenia oceny śródokresowej, która odbywa się w połowie okresu kształcenia doktoranta, doktorant przedstawia pisemne podsumowanie dotychczasowej pracy i osiągnięć. Należy skorzystać z poniższego formularza:

 ♦ Formularz sprawozdania doktoranta do oceny śródokresowej

 Zawieszenie kształcenia

Planując zawieszenie kształceniena w Szkole Dktorskiej na podstawie Atr.204 ust.3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce należy złożyć wniosek do Dyrektora Szkoły Doktorskiej korzystając z poniższego formularza:

 ♦  Wniosek o zawieszenie kształcenia w Szkole Doktorskiej UMP

Zgodnie z §5 ust.1 pkt7 Regulaminu Szkoły Doktorskiej UMP do wniosku należy dołączyć zaktualizowany druk Indywidualnego Planu Badawczego. Jeżeli doktorant zawiesza kształcenie w szkole doktorskiej przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia kształcenia, jest zobowiązany do złożenia indywidualnego planu badawczego wraz z wnioskiem o zawieszenie kształcenia.


Zmiana danych

Jeśli nastąpiłą zmiana twoich danych osobowych (np. nazwisko, adres do korespondencji) zgłoś zmianę korzystając z poniższego formularza:

 ♦  Zmiana danych osobowych


Formularz - do zaliczenia 3 roku kształcenia

Jednym z warunków zaliczenia 3 roku kształcenia w Szkole Doktorskiej, w przypadku przygotowywania rozprawy doktorskiej z cyklu prac, jest przedstawienie dwóch publikacji z tematyki doktoratu, których doktorant jest pierwszym autorem, przygotowanych od początku kształcenia w szkole doktorskiej (w tym co najmniej jednej pracy oryginalnej) – należy złożyć oświadczenie:

 ♦  Oświadczenie


Ubezpieczenie zdrowotne

Podstawą do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jest złożenie przez uczestnika szkoły doktorskiej oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. 

Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (dotyczy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego)

Uczestnik szkoły doktorskiej zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zobowiązany jest do powiadomienia Uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. W tym celu należy złożyć poniższe oświadczenie:

 ♦ Oświadczenie o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego)


Zagubienie lub zniszczenie legitymacji 

Wniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD)


Stypendium doktoranckie 

Formularz dotyczący danych do wypłaty stypendium doktoranckiego

 Formularz dotyczący zmiany danych do wypłaty stypendium doktoranckiego (zmiana numeru konta)


Oświadczenie o zatrudnieniu

 oświadczenie dot. zatrudnienia (kandydat do Szkoły Doktorskiej)

 oświadczenie dot. zatrudnienia (uczestnik Szkoły Doktorskiej)


 

Karta obiegowa

 Karta obiegowa doktoranta


 Informacje dotyczące konkursu grantowego

Informacje i formularze