Formularze - Szkoła Doktorska

 

Szanowni Doktoranci,

uprzejmie informujemy, ze wszystkie składane wnioski muszą zostać wypelnione komputerowo, wydrukowane i podpisane.

 


 

Komunikat nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie ustalenia wzoru formularza indywidualnego planu badawczego uczestnika szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

♦ Indywidualny Plan Badawczy doktoranta

Komunikat nr 7/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie wzoru formularza indywidualnego planu badawczego uczestnika szkoły doktorskiej Uniwersyteu Medycznego w Poznzniu 

Indywidualny Plan Badawczy doktoranta - wersja ang


 Komunikat nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie ustalenia wzoru formularza sprawozdania rocznego uczestnika szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Sprawozdanie roczne


 Wniosek o wyznaczenie promotora 

Do wniosku o wyznaczenie promotora należy załączyć:
- Opinię lokalnej Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach lub oświadczenie kandydata na promotora (kandydatów na promotorów) wraz z uzasadnieniem, że taka zgoda nie jest wymagana;
- Opinię Rady Katedry/Rady Naukowej Instytutu - opinia powinna być przygotowana w formie protokołu z posiedzenia Rady Katedry dotyczącego zaopiniowania projektu Państwa rozprawy doktorskiej (protokół wraz z listą obecności).
w roku akademickim 2020/2021 wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 30 listopada 2020r. 


 ♦  Zmiana danych osobowych


 Oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (dotyczy zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego)

Oświadczenie o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego)


 Wniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD)


 Karta obiegowa doktoranta