Informacje

Informacje o konferencjach dla doktorantów w zakładce:
http://szkoladoktorska.ump.edu.pl/konferencje-dla-doktorantow


Erasmus dla doktorantów

W  dniach od 3.10.2023 r. do 13.11.2023 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy/staże naukowe dla studentów Szkoły Doktorskiej. Wyjazdy trwające minimum 60 dniu muszą się odbyć w okresie pomiędzy styczniem a czerwcem 2024.

Zasady rekrutacji na stypendium w ramach programu Erasmus+ reguluje uczelniany regulamin.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

OBOWIĄZKOWE:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY + potwierdzenie z instytucji przyjmującej potwierdzające możliwość odbycia stażu/praktyki wraz z jej zakresem i przybliżonym terminem.
 2. List motywacyjny skierowany do komisji rekrutacyjnej.
 3. Udokumentowana średnia ocen za wszystkie ukończone lata kształcenia (zaświadczenie z Biura Szkoły Doktorskiej, wystawione na prośbę doktoranta). 

powyżej 3,1

4. Zaświadczenia o znajomości języków obcych (bez możliwości ich sumowania):
a) Ocena z egzaminu rekrutacyjnego (potwierdzenie j. angielski - wystawi Biuro Szkoły Doktorskiej na prośbę doktoranta), inny język – Studium Języków Obcych
lub
b) Certyfikaty językowe (min. poziom B2 wg. Rady Europy)
lub
c) inne zaświadczenie w przypadku języków mniej używanych (włoski, portugalski, hiszpański) na poziomie min. B2.

UWAGA osoby, które chcą przystąpić do egzaminu proszone są o kontakt ze Studium Języków Obcych (sjo@ump.edu.pl)

NADOBOWIĄZKOWE:

 1. Udokumentowana praca na rzecz Organu Samorządu Doktorantów oraz w organizacjach doktoranckich.
 2. Zaświadczenie o pracy w kole naukowym.
 3. Prezentacja prac naukowych i ich publikacja (spis publikacji wraz z kserokopią pierwszej strony).
 4. Reprezentacja w kolegialnych organach Uczelni: Senat, Rady Wydziałów
 5. Działalność w innych organach i komisjach Uczelni regulowanych zapisami Statutu UMP oraz Regulaminem Samorządu Doktorantów UMP (m.in. Komisje Senackie, Komisje Wyborcze, potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów).
 6. Potwierdzenie miejsc medalowych w mistrzostwach uczelni wyższych oraz innych zawodach sportowych w randze, co najmniej mistrzostw Polski.
 7. Zaświadczenia o ukończeniu dodatkowych kursów i szkoleń.
 8. Zaświadczenie o studiach na innych kierunkach – powyżej 1 roku lub ukończone.
 9. Praca wolontaryjna (zaświadczenia z podanym czasem pracy - min. 30 godzin na 1 rok oraz opisem wykonanej pracy w ramach wolontariatu).
 10. Potwierdzenie z Sekcji Współpracy Międzynarodowej o liczbie dni poświęconych pomocy przy organizacji przyjazdu lub/i opiece nad studentami zagranicznymi studiującymi na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ramach Programu Erasmus.

Szczegółowych informacji udziela:
- Małgorzata Piórkowska, mpiorkow@ump.edu.pl; Bożena Raducha: braducha@ump.edu.pl

KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY PRZESŁAĆ do dnia 27.10.2023 - decyduje data wpływu  w przypadku wysłania dokumentów emailem, w przypadku poczty tradycyjnej - data stempla pocztowego:

POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES:
Sekcja Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

LUB

W WERSJI PDF JAKO ZAŁĄCZNIKI DO EMAILA: dwmie@ump.edu.pl

 (nie będą akceptowane inne wersje niż PDF)

 !Uwaga! W przypadku językowych certyfikatów państwowych lub dyplomów ukończenia kursów i szkoleń oraz innych studiów - wystarczy przesłać kolorową kopię, prosimy nie przesyłać oryginałów.

Życzymy powodzenia!


Prawie 2 miliony na umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej od NAWA

Z satysfakcją pragnę Państwa poinformować, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał finansowanie projektu PPI/STE/2020/1/00014 pt. "Towards unmet clinical and educational needs at PUMS" złożonego w ramach Programu STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA. Projekt, określony akronimem PUMSTER będzie realizowany przez zespół naszej Szkoły Doktorskiej. Przyznane UMP środki finansowe wynoszą 1 996 290 zł.

Uzyskanie finansowania jest dużym sukcesem naszej Uczelni. Nagrodzony projekt znalazł się wśród 12 wybranych spośród 34 złożonych przez krajowe uczelnie i jednostki PAN. Wśród jednostek naukowych, którym przyznano finansowanie jest aż 8, którym przyznano status uczelnia badawcza. Fakt ten plasuje UMP pomiędzy takimi jednostkami jak m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podkreślamy przy tym z ogromną satysfakcją, że jesteśmy wśród nagrodzonych jednostek, jedyną uczelnią medyczną, której przyznano finansowanie.

Szanowni Państwo, nasza Szkoła Doktorska nie mogła dostać piękniejszego prezentu na Święta i perspektyw na nadchodzący rok, aniżeli właśnie uzyskane finansowanie, które jest systemowym wsparciem umiędzynarodowienia naszej Szkoły Doktorskiej w kilku obszarach. Przede wszystkim doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych, a także zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry. PUMSTER pozwoli na rozwój długotrwałej współpracy międzynarodowej i perfekcyjnie spełni wszelkie „unmet needs” naszej Almae Matris w zakresie edukacji, nauki, badań klinicznych i szeroko rozumianej współpracy, w tym z przemysłem. Dzięki PUMSTER pozyskamy doktorantów oraz promotorów z zagranicy, a także wypłacimy stypendia doktorantom realizującym projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej. Będziemy także mogli efektywniej aplikować i realizować projekty badawcze o charakterze międzynarodowym. Co ważne, nasz program doskonale wpisuje się w przyjętą 2 grudnia uchwałę Senatu nr 345/2020 dotyczącą Strategii Umiędzynarodowienia UMP na lata 2021 – 2030. Potraktujmy więc PUMSTER jako dobry początek realizacji tej strategii.

Dziękuję Panu Prof. dr hab. Michałowi Nowickiemu i prof. dr hab. Tomaszowi Goślińskiemu  oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do złożenie tego projektu do NAWA.

prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska
Dyrektor Szkoły Doktorskiej


Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zasobach Biblioteki Głównej naszego Uniwersytetu, które mogą być wykorzystywane w przygotowaniu zajęć zdalnych dla studentów naszej Uczelni.

INFORMACJA


Migawki ze spotkania inaugurującego studia na pierwszym roku Szkoły Doktorskiej AD 2020