Informacje

Migawki ze spotkania inaugurującego studia na pierwszym roku Szkoły Doktorskiej AD 2020


 

List do doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu

Rolą Uniwersytetu jest [...] „umiłowanie prawdy obiektywnej i nastawienie się na stałe ku niej dążenie […] stać się musi potężnym czynnikiem, wychowującym młodzież na ludzi, wzajemnie się rozumiejących i dla siebie wyrozumiałych, zdolnych do takiego współdziałania, w którem względy rzeczowe górują nad osobistymi, interes wspólny nad jednostkowym”.

Prof. Kazimierz Twardowski: „O dostojeństwie Uniwersytetu”, wykład z okazji nadania tytułu doktora Honoris Causa UAM, 1930

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci Studiów Doktoranckich i Uczestnicy Szkoły Doktorskiej,

Zbliża się rok akademicki 2020/2021, dla części z Państwa kolejny rok przygody z nauką, a dla części z Państwa moment, w którym rozpoczniecie studia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Decyzją JM Rektora UMP Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, od pierwszego września br. mam zaszczyt pełnić funkcję Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego, a zarazem Dyrektora Szkoły Doktorskiej i wspólnie z moimi zastępcami, prof. dr hab. Tomaszem Goślińskim i dr hab. Michałem Karlikiem chcielibyśmy, aby czas przygotowywania rozprawy doktorskiej to nie był tylko krok do rozpoczęcia przygody z nauką, ale – przede wszystkim –  krok do aktywnego włączenia się w życie intelektualne uniwersytetu i współtworzenia jego idei.

Chcielibyśmy, kontynuując i rozwijając stworzony w ubiegłych latach program nauczania, dać Państwu nowoczesny program edukacyjny, dający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i uczestnictwa w życiu akademickim oraz wymianie międzynarodowej. Dzięki zajęciom fakultatywnym program może być w znacznym stopniu indywidualizowany; chcielibyśmy Was również zachęcić do korzystania z szerokiego wachlarza zajęć oferowanych przez zagraniczne uniwersytety, o czym będziemy Was na bieżąco informować.

Mam nadzieję, że trudności, jakie powstały w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, nie pokrzyżują naszych planów w prawidłowym przebiegu Waszego kształcenia, które w tym roku zgodnie z Zarządzeniem Pana Rektora będzie prowadzone w dużej mierze zdalnie.

Życzę Państwu, abyście zrealizowali z nami swoje pasje naukowe i plany życiowe, a uzyskanie stopnia doktora otworzyło Wam drogę do kariery zawodowej tam, gdzie wiedza, kompetencje i solidny warsztat badawczy są niezbędne.

Powodzenia!

Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska

Dyrektor Szkoły Doktorskiej


List do Promotorów

Szanowni Państwo Promotorzy uczestników II roku Szkoły Doktorskiej,

W nawiązaniu do spotkania z Doktorantami, jakie odbyło się z inicjatywy nowo powołanych Władz Szkoły Doktorskiej, chciałabym Państwu zasygnalizować najistotniejsze problemy zgłaszane przez Doktorantów.
Zgodnie z Programem kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020, do którego Państwo i Doktoranci się zobowiązali, Doktorant jest zobligowany do opublikowania:
- na pierwszym roku kształcenia jednej pracy poglądowej lub oryginalnej,
- na drugim roku jednej pracy oryginalnej w czasopiśmie recenzowanym, wymienionym w wykazie czasopism naukowych, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki (potwierdzone nadaniem numeru DOI) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, ujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, w której Doktorant jest pierwszym autorem.
Praca oryginalna przygotowana na drugim roku nie musi wchodzić do cyklu publikacji, który będzie podstawą rozprawy doktorskiej.

Przygotowanie tych publikacji, jak i szereg innych aktywności, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Badawczego, podlegać będzie ocenie śródokresowej, która musi być przeprowadzona po dwóch latach kształcenia. Uzyskanie przez Doktoranta pozytywnej oceny jest warunkiem dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.
Koledzy Doktoranci poruszyli problem trudności w zbieraniu materiałów do badań w związku z epidemią SARS-CoV-2. Niestety, jak dotąd Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie wydało kolejnych zaleceń (tarcz) dla Doktorantów, więc obowiązują nas nadal dotychczasowe regulacje.

Bardzo proszę o pomoc naszym Doktorantom w realizacji ich obowiązku, czyli w przygotowaniu wymaganej publikacji naukowej.

Licząc na Państwa zrozumienie dla naszych najmłodszych naukowców i życząc zdrowia w tym trudnym okresie.

Pozostaję z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Dyrektor Szkoły Doktorskiej


Szanowni Państwo,
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów studiów magisterskich i doktorantów nauk medycznych oraz biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2021-22. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2021 r.

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Udział w Programie obejmuje:

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.

Zapraszamy do aplikowania!


Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zasobach Biblioteki Głównej naszego Uniwersytetu, które mogą być wykorzystywane w przygotowaniu zajęć zdalnych dla studentów naszej Uczelni.

INFORMACJA


Program mentoringowy TopMinds 2021 – zapraszamy do udziału!

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która umożliwia wymianę naukową i kulturową pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi zapraszają do udziału w programie mentoringowym TopMinds.

Organizatorzy zapraszają do aplikowania osoby wyróżniające się na polu naukowym, pełne pasji i ambicji, stawiające nie tylko na sukces w środowisku akademickim, ale też nieustanny rozwój. 

W Top Minds 2021 mogą wziąć udział m. in. osoby przygotowujące rozprawy doktorskie na polskich uczelniach lub instytucjach naukowych oraz badawczych.

Program TopMinds pozwala zdobyć wiedzę, wzmocnić kluczowe kompetencje, poszerzyć swoją sieć kontaktów oraz poznawać dobre praktyki pod okiem wybitnych specjalistów i specjalistek!

Więcej informacji o programie, w tym jego regulamin, formularz zgłoszeniowy i pełna lista mentorów dostępne są na stronie topminds.pl - zapraszamy!

 


Szanwni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza studentów i doktorantów na cykl spotkań informacyjnych online na temat stypendiów DAAD do Niemiec.

Cykl obejmuje cztery spotkania. Można wziąć udział w wybranych wydarzeniach lub zarejestrować się na wszystkie:

12 i 14 października 2020r. (termin do wyboru), godz. 15:00-15:45 - Stypendia DAAD do Niemiec: możliwości, zasady, terminy

19 października 2020r., godz. 15:00-15:45 - Stypendia na studia typu Master w Niemczech

4 listopada 2020r., godz. 15:00-15:45 - Stypendia na kursy jęz. niemieckiego w Niemczech

Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne znajda Państwo na stronie:

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/cykl-webinarow-stypendia-daad-do-niemiec/

 


ERASMUS+ dla Studentów i Doktorantów - czyli nauka, praktyka i przygoda w jednym!

Szanowni Państwo,

ogłoszony został 2-gi nabór na wyjazdy na studia lub praktyki w semestrze letnim lub w okresie wakacji (w przypadku praktyk).

Nabór potrwa od 1.10.2020r. do 16.10.2020r.

Zasady rekrutacji na stypendium w ramach programu Erasmus+ reguluje uczelniany regulamin.

Formularz Zgłoszeniowy

W przypadku chęci wyjazdu na praktykę wymagane jest wstępne zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające możliwość odbycia praktyki wraz z jej zakresem i przybliżonym terminem.

W sprawie wymaganych dokumentów prosimy o kontakt z Sekcją ds. Współpracy z Zagranicą.

Szczegółowych informacji o wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ udziela:

- Małgorzata Piórkowska: mpiorkow@ump.edu.pl (Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą UMP)

Szczegółowych informacji o wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+ udziela:

- Magdalena Rolska: mrolska@ump.edu.pl (Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą UMP)

 

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań lub pozostawić w Kancelarii Ogólnej (Fredry 10, parter).

Termin składania dokumentów: 16.10.2020 (decyduje data stempla pocztowego).

Ze względu na sytuację epidemiczną akceptowane będą także wydrukowane skany dokumentów.