Informacje

Informacje o konferencjach dla doktorantów w zakładce:
http://szkoladoktorska.ump.edu.pl/konferencje-dla-doktorantow

 


List do doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Witamy w Szkole Doktorskiej

rok akademicki 2022/2023

Mam zaszczyt powitać Państwa, jako Prorektor i Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMP.

Prawdopodobnie, zaczynając ten rok akademicki zadajecie sobie mnóstwo pytań, "Czy dokonaliście  właściwego wyboru?", "Czy to jest warte tylu poświęceń, których dokonujecie, aby być i ciągle studiować w SD?".

Mogę zapewnić wszystkich z Państwa, że jesteście tutaj, ponieważ zasługujecie na to, przeszliście pozytywnie procedurę rekrutacyjną, zaliczyliście kolejny rok studiów, przeszliście ocenę śródokresową. Jesteście tu po to, aby pomóc nam rozwijać naszą Szkołę Doktorską, aby wnieść do niej coś nowego i ekscytującego, abyśmy wzajemnie uczyli się i poznawali potrzeby środowiska akademickiego.

Tak więc serdecznie witam, w imieniu Władz Szkoły Doktorskiej nowych doktorantów i naszych doktorantów drugiego, trzeciego i czwartego roku.

Wyobrażam sobie, że niektórzy z Was, ubiegając się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej, wiedzieli dokładnie, co chcieli studiować i zamierzają skupić się na wcześniej obranych przez siebie zagadnieniach. Zachęcam Was jednak do bycia otwartymi na nowe pomysły, doświadczenia i kierunki,  nawet na te wydające się, że są znacznie odległe od tych podstawowych.

W naszej Szkole Doktorskiej chcemy tworzyć społeczność naukowych, i nie tylko naukowych  przyjaciół. Mam nadzieję, że codziennie znajdywać będziecie fantastycznych mentorów i kolegów. Jako Dyrekcja Szkoły Doktorskiej jesteśmy i będziemy Waszymi  przyjaciółmi, kolegami i, co być może najważniejsze, Waszymi partnerami, otwartymi na ciekawe propozycje. Nie wahajcie się dzwonić, pisać, kiedy nas potrzebujecie.

Zachęcam was, abyście dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami; nie zatrzymujcie ich dla siebie. Codziennie stawiajcie sobie kolejne wyzwania i czerpcie radość z tego co robicie i osiągacie.

Jako chłopiec, Harry Potter został poinformowany, że ma moc zmienić życie wszystkich osób w społeczności czarodziejów. Wy również macie moc zmieniania życia ludzi, studentów, wykładowców i pracowników, poprzez swoje odkrycia, a także aktywność poza naukową w Szkole Doktorskiej i na Uczelni.

A my, Władze Szkoły Doktorskiej chcemy być zawsze z Wami!

Powodzenia!

Odnieście sukces w kolejnym roku akademickim 2022/2023.

 

Prof. Ewa Wender- Ożegowska

Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMP

 


Ważna informacja dla doktorantów 4 roku

Drodzy Doktoranci,

rozpoczynacie kształcenie na czwartym roku Szkoły Doktorskiej. Zbliża się czas złożenia gotowej rozprawy doktorskiej.

Jednym z warunków niezbędnych do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, przy czym w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego wymagane jest potwierdzenie certyfikatem z języka ogólnego lub akademickiego na poziomie odpowiadającym poziomowi co najmniej 5,5 w skali certyfikatu IELTS lub wewnętrznym certyfikatem UMP na poziomie B2+ (co odpowiada poziomowi 5,5 w skali IELTS) lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającym znajomość tego języka na poziomie co najmniej B2 (ocena minimum 4,0), a ważność w/w dokumentów jest nie dłuższa niż 5 lat od daty uzyskania oceny.

Studium Języków obcych naszego Uniwersytetu przygotuje w najbliższym czasie test poziomujący z języka angielskiego, który będzie miał na celu określenie Państwa przygotowania w tym zakresie. Test zweryfikuje Państwa umiejętności i pozwoli na lepsze przygotowanie się do przyszłorocznego egzaminu.

Test będzie obowiązkowy.

Szczegółowe informacje o teście otrzymają Państwo drogą mailową.

Doktoranci posiadający wymagane certyfikaty, będą musieli okazać je w Studium Języków Obcych w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia.

Osoby, które nie będą posiadały wymaganego certyfikatu przystąpią do egzaminu weryfikacyjnego, który odbędzie się w maju 2023r., po którym otrzymają pisemne potwierdzenie.

Dokument, który wyda Studium Języków Obcych UMP należy przedstawić Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UMP, wraz z gotową rozprawą doktorską. 

Wszystkie wątpliwości związane z weryfikacją znajomości języka obcego prosimy rozwiązywać kontaktując się ze Studium Języków Obcych.

 

 


Erasmus dla doktorantów

W ramach programu Erasmus doktoranci mogą:
* Wyjeżdżać na europejskie uczelnie, by w nich realizować część studiów doktoranckich;
* Odbywać staże w zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych lub przedsiębiorstwach, laboratoriach itd;
Mobilność może mieć charakter mieszany, czyli częściowo mobilność fizyczna i częściowo udział w zajęciach online

W ramach programu Erasmus można wyjechać do kraju uczestniczącego w tym programie, czyli:
* Kraju członkowskiego UE
* Kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego - Islandii, Lichtensteinu i Norwegii
* Kraju kandydującego - Turcji.

Warunki wyjazdu:

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może wykroczyć poza jeden - ten sam - rok akademicki. Rekrutacja w ramach programu odbywa się w roku akademickim poprzedzającym wyjazd (styczeń/luty 2023).

Stypendium na każdy miesiąc pobytu zagranicą wynosi od 450 EUR do 670EUR w zależności od rodzaju wyjazdu i kraju docelowego.

Więcej informacji: ☞ http://www.ump.edu.pl/erasmus-2021-2027


Program stypendialny DAAD - pobyty krótkoterminowe dla doktorantów oraz młodych naukowców

Program ten skierowany jest przede wszystkim do doktorantów oraz młodych naukowców (postodców) z polskich uczelni. Umożliwia on odbycie pobytu badawczego w Niemczech na uczelni wyższej lub w innym instytucie naukowym. Stypendium trwa od 1 do 6 miesięcy. Termin składania wniosków mija 30 kwietnia.

Wszystkie dodatkowe informacje dostępne są na stronie:
Stypendia dla doktorantów i młodych naukowców

2021-04-12


I Ogólnopolska Konferencja Kopernikańska "COVID-19 - wyzwania we współczesnej nauce"

organizowana przez Samorząd Doktorantów UMK

Konferencja odbędzie się na Platformie Microsoft Teams 14-15.05.2021 r.

Celem Ogólnopolskiej Konferencji Kopernikańskiej jest wspieranie inicjatyw badawczych naukowców, w szczególności doktorantów i młodych pracowników nauki. Motywem przewodnim pierwszej odsłony konferencji jest pandemia COVID-19. Chcemy zbadać jakie wyzwania wiążą się z obecnością koronawirusa we współczesnej nauce.

Przewidujemy cztery główne bloki dla następujących dyscyplin:
1. Nauki humanistyczne, społeczne, teologiczne i o sztuce;
2. Nauki inżynieryjno-techniczne;
3. Nauki ścisłe, przyrodnicze i rolnicze;
4. Nauki medyczne i o zdrowiu.

Wymiernym efektem naszej konferencji będzie wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu recenzowana (double blind review) monografia naukowa (2 tomy), zgodnie ze wskazanymi blokami tematycznymi.

Informacje znajdują się na:
Stronie: ☛https://okk.umk.pl
Facebooku: ☛https://fb.me/e/79CEowX91

2021-04-12


Nagrody i stypendia dla naukowców

Do 30 kwietnia 2021 r. można zgłaszać kandydatów i kandydatki do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego.

Nagrodę Naukową Miasta Poznania otrzyma osoba, która może poszczycić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi w ciągu ostatnich dwóch lat. Z kolei Stypendium przeznaczone jest dla zdolnych naukowców i naukowczyń, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Miasto przeznacza na Nagrodę i Stypendia 180 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje:
https://www.poznan.pl/mim/studia/news/nagrody-i-stypendia-dla-naukowcow-zgloszenia-on-line,144946.html

2021-04-02


21st International Congress of Young Medical Scientists

Tegoroczny Międzynarodowy Kongres Młodych Naukowców (21st International Congress of Young Medical Scientists) odbędzie się online w dniach 27-29 maja 2021.

Serdecznie zapraszamy Doktorantów UMP do przesyłania swoich abstraktów na Sesję Doktorancką.

Sesja doktorancka jest planowana na sobotę 29 maja 2021 roku, start o godzinie 9:00.

Nadsyłanie streszczeń do 31 marca 2021.

Kongres w całości odbywa się w języku angielskim oraz online na platformie Clickmeeting.

Więcej informacji o Kongresie jest na wydarzeniu na Facebooku oraz na stronie: ☛http://icyms.ump.edu.pl

2021-03-15


III edycja konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych związanych z mikrobiotą jelitową

Biocodex Microbiota Foundation

Ogłasza w Polsce III edycję konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych związanych z mikrobiotą jelitową.

Tytuł konkursu: „MIKROBIOTA – W POSZUKIWANIU SKUTECZNYCH INTERWENCJI”.

Do składania projektów zapraszamy lekarzy, naukowców, farmaceutów, mikrobiologów, doktorantów. Osoba składająca wniosek powinna być związana z uczelnią, jednostką naukową, badawczo - rozwojową lub placówką medyczną.

Wartość grantu w konkursie: 25 000 EUR.

Wnioski konkursowe należy złożyć w wersji elektronicznej na formularzu konkursowym do dnia 31 sierpnia 2021 r. do godz. 24.00.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Jarosława Reguły.

Ogłoszenie wyników konkursu: wrzesień 2021 r.

Szczegółowy regulamin konkursu i formularz wniosku:
https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/poland

Kontakt: application-pl@biocodexmicrobiotafoundation.com

2021-03-15


Oddział PAN w Poznaniu zaprasza do IX edy­cji konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2020 r., której wio­dącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej.

Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tema­tycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN, m.in.: nauki bio­logiczne i rolnicze czy nauki medyczne.

Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nomi­nowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyska­ją nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pie­niężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Pre­zesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego. Laureaci nagród pienięż­nych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komuni­katów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres: kamila.sobkowska@pan.pl ) w terminie do 12 marca 2021r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu (regu­lamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału: ☛http://poznan.pan.pl


Granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Władze Szkoły Doktorskiej przygotowały dla Państwa na rok 2021 konkurs na granty badawcze, które finansowane będą z dotacji statutowej dla młodych naukowców.

Więcej informacji w zakładce AKTUALNOŚCI -> KONKURS GRANTOWY


Prawie 2 miliony na umiędzynarodowienie Szkoły Doktorskiej od NAWA

Z satysfakcją pragnę Państwa poinformować, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał finansowanie projektu PPI/STE/2020/1/00014 pt. "Towards unmet clinical and educational needs at PUMS" złożonego w ramach Programu STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA. Projekt, określony akronimem PUMSTER będzie realizowany przez zespół naszej Szkoły Doktorskiej. Przyznane UMP środki finansowe wynoszą 1 996 290 zł.

Uzyskanie finansowania jest dużym sukcesem naszej Uczelni. Nagrodzony projekt znalazł się wśród 12 wybranych spośród 34 złożonych przez krajowe uczelnie i jednostki PAN. Wśród jednostek naukowych, którym przyznano finansowanie jest aż 8, którym przyznano status uczelnia badawcza. Fakt ten plasuje UMP pomiędzy takimi jednostkami jak m.in. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podkreślamy przy tym z ogromną satysfakcją, że jesteśmy wśród nagrodzonych jednostek, jedyną uczelnią medyczną, której przyznano finansowanie.

Szanowni Państwo, nasza Szkoła Doktorska nie mogła dostać piękniejszego prezentu na Święta i perspektyw na nadchodzący rok, aniżeli właśnie uzyskane finansowanie, które jest systemowym wsparciem umiędzynarodowienia naszej Szkoły Doktorskiej w kilku obszarach. Przede wszystkim doskonalenia jakości kształcenia oraz jakości badań naukowych, a także zwiększenia mobilności międzynarodowej doktorantów i kadry. PUMSTER pozwoli na rozwój długotrwałej współpracy międzynarodowej i perfekcyjnie spełni wszelkie „unmet needs” naszej Almae Matris w zakresie edukacji, nauki, badań klinicznych i szeroko rozumianej współpracy, w tym z przemysłem. Dzięki PUMSTER pozyskamy doktorantów oraz promotorów z zagranicy, a także wypłacimy stypendia doktorantom realizującym projekty doktorskie we współpracy międzynarodowej. Będziemy także mogli efektywniej aplikować i realizować projekty badawcze o charakterze międzynarodowym. Co ważne, nasz program doskonale wpisuje się w przyjętą 2 grudnia uchwałę Senatu nr 345/2020 dotyczącą Strategii Umiędzynarodowienia UMP na lata 2021 – 2030. Potraktujmy więc PUMSTER jako dobry początek realizacji tej strategii.

Dziękuję Panu Prof. dr hab. Michałowi Nowickiemu i prof. dr hab. Tomaszowi Goślińskiemu  oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do złożenie tego projektu do NAWA.

prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska
Dyrektor Szkoły Doktorskiej


List do doktorantów Uniwersytetu Medycznego im. K Marcinkowskiego w Poznaniu

Rolą Uniwersytetu jest [...] „umiłowanie prawdy obiektywnej i nastawienie się na stałe ku niej dążenie […] stać się musi potężnym czynnikiem, wychowującym młodzież na ludzi, wzajemnie się rozumiejących i dla siebie wyrozumiałych, zdolnych do takiego współdziałania, w którem względy rzeczowe górują nad osobistymi, interes wspólny nad jednostkowym”.

Prof. Kazimierz Twardowski: „O dostojeństwie Uniwersytetu”, wykład z okazji nadania tytułu doktora Honoris Causa UAM, 1930

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci Studiów Doktoranckich i Uczestnicy Szkoły Doktorskiej,

Zbliża się rok akademicki 2020/2021, dla części z Państwa kolejny rok przygody z nauką, a dla części z Państwa moment, w którym rozpoczniecie studia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Decyzją JM Rektora UMP Prof. dr hab. Andrzeja Tykarskiego, od pierwszego września br. mam zaszczyt pełnić funkcję Prorektora ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego, a zarazem Dyrektora Szkoły Doktorskiej i wspólnie z moimi zastępcami, prof. dr hab. Tomaszem Goślińskim i dr hab. Michałem Karlikiem chcielibyśmy, aby czas przygotowywania rozprawy doktorskiej to nie był tylko krok do rozpoczęcia przygody z nauką, ale – przede wszystkim –  krok do aktywnego włączenia się w życie intelektualne uniwersytetu i współtworzenia jego idei.

Chcielibyśmy, kontynuując i rozwijając stworzony w ubiegłych latach program nauczania, dać Państwu nowoczesny program edukacyjny, dający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia badań naukowych i uczestnictwa w życiu akademickim oraz wymianie międzynarodowej. Dzięki zajęciom fakultatywnym program może być w znacznym stopniu indywidualizowany; chcielibyśmy Was również zachęcić do korzystania z szerokiego wachlarza zajęć oferowanych przez zagraniczne uniwersytety, o czym będziemy Was na bieżąco informować.

Mam nadzieję, że trudności, jakie powstały w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, nie pokrzyżują naszych planów w prawidłowym przebiegu Waszego kształcenia, które w tym roku zgodnie z Zarządzeniem Pana Rektora będzie prowadzone w dużej mierze zdalnie.

Życzę Państwu, abyście zrealizowali z nami swoje pasje naukowe i plany życiowe, a uzyskanie stopnia doktora otworzyło Wam drogę do kariery zawodowej tam, gdzie wiedza, kompetencje i solidny warsztat badawczy są niezbędne.

Powodzenia!

Prof. dr hab. Ewa Wender- Ożegowska

Dyrektor Szkoły Doktorskiej


List do Promotorów

Szanowni Państwo Promotorzy uczestników II roku Szkoły Doktorskiej,

W nawiązaniu do spotkania z Doktorantami, jakie odbyło się z inicjatywy nowo powołanych Władz Szkoły Doktorskiej, chciałabym Państwu zasygnalizować najistotniejsze problemy zgłaszane przez Doktorantów.
Zgodnie z Programem kształcenia w Szkole Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020, do którego Państwo i Doktoranci się zobowiązali, Doktorant jest zobligowany do opublikowania:
- na pierwszym roku kształcenia jednej pracy poglądowej lub oryginalnej,
- na drugim roku jednej pracy oryginalnej w czasopiśmie recenzowanym, wymienionym w wykazie czasopism naukowych, ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki (potwierdzone nadaniem numeru DOI) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, ujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, w której Doktorant jest pierwszym autorem.
Praca oryginalna przygotowana na drugim roku nie musi wchodzić do cyklu publikacji, który będzie podstawą rozprawy doktorskiej.

Przygotowanie tych publikacji, jak i szereg innych aktywności, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Badawczego, podlegać będzie ocenie śródokresowej, która musi być przeprowadzona po dwóch latach kształcenia. Uzyskanie przez Doktoranta pozytywnej oceny jest warunkiem dalszego kształcenia w szkole doktorskiej.
Koledzy Doktoranci poruszyli problem trudności w zbieraniu materiałów do badań w związku z epidemią SARS-CoV-2. Niestety, jak dotąd Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie wydało kolejnych zaleceń (tarcz) dla Doktorantów, więc obowiązują nas nadal dotychczasowe regulacje.

Bardzo proszę o pomoc naszym Doktorantom w realizacji ich obowiązku, czyli w przygotowaniu wymaganej publikacji naukowej.

Licząc na Państwa zrozumienie dla naszych najmłodszych naukowców i życząc zdrowia w tym trudnym okresie.

Pozostaję z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Dyrektor Szkoły Doktorskiej


Szanowni Państwo,
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów studiów magisterskich i doktorantów nauk medycznych oraz biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2021-22. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2021 r.

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:

Podczas stażu studenci prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Udział w Programie obejmuje:

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.

Zapraszamy do aplikowania!


Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z informacjami o zasobach Biblioteki Głównej naszego Uniwersytetu, które mogą być wykorzystywane w przygotowaniu zajęć zdalnych dla studentów naszej Uczelni.

INFORMACJA


Migawki ze spotkania inaugurującego studia na pierwszym roku Szkoły Doktorskiej AD 2020


Program mentoringowy TopMinds 2021 – zapraszamy do udziału!

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Top 500 Innovators, zrzeszające naukowców, przedsiębiorców a także specjalistów z zakresu transferu technologii i komercjalizacji oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, która umożliwia wymianę naukową i kulturową pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi zapraszają do udziału w programie mentoringowym TopMinds.

Organizatorzy zapraszają do aplikowania osoby wyróżniające się na polu naukowym, pełne pasji i ambicji, stawiające nie tylko na sukces w środowisku akademickim, ale też nieustanny rozwój. 

W Top Minds 2021 mogą wziąć udział m. in. osoby przygotowujące rozprawy doktorskie na polskich uczelniach lub instytucjach naukowych oraz badawczych.

Program TopMinds pozwala zdobyć wiedzę, wzmocnić kluczowe kompetencje, poszerzyć swoją sieć kontaktów oraz poznawać dobre praktyki pod okiem wybitnych specjalistów i specjalistek!

Więcej informacji o programie, w tym jego regulamin, formularz zgłoszeniowy i pełna lista mentorów dostępne są na stronie topminds.pl - zapraszamy!

 


Szanwni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) zaprasza studentów i doktorantów na cykl spotkań informacyjnych online na temat stypendiów DAAD do Niemiec.

Cykl obejmuje cztery spotkania. Można wziąć udział w wybranych wydarzeniach lub zarejestrować się na wszystkie:

12 i 14 października 2020r. (termin do wyboru), godz. 15:00-15:45 - Stypendia DAAD do Niemiec: możliwości, zasady, terminy

19 października 2020r., godz. 15:00-15:45 - Stypendia na studia typu Master w Niemczech

4 listopada 2020r., godz. 15:00-15:45 - Stypendia na kursy jęz. niemieckiego w Niemczech

Szczegółowe informacje oraz formularze rejestracyjne znajda Państwo na stronie:

https://www.daad.pl/pl/stypendia/stypendia-do-niemiec/cykl-webinarow-stypendia-daad-do-niemiec/

 


ERASMUS+ dla Studentów i Doktorantów - czyli nauka, praktyka i przygoda w jednym!

Szanowni Państwo,

ogłoszony został 2-gi nabór na wyjazdy na studia lub praktyki w semestrze letnim lub w okresie wakacji (w przypadku praktyk).

Nabór potrwa od 1.10.2020r. do 16.10.2020r.

Zasady rekrutacji na stypendium w ramach programu Erasmus+ reguluje uczelniany regulamin.

Formularz Zgłoszeniowy

W przypadku chęci wyjazdu na praktykę wymagane jest wstępne zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające możliwość odbycia praktyki wraz z jej zakresem i przybliżonym terminem.

W sprawie wymaganych dokumentów prosimy o kontakt z Sekcją ds. Współpracy z Zagranicą.

Szczegółowych informacji o wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ udziela:

- Małgorzata Piórkowska: mpiorkow@ump.edu.pl (Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą UMP)

Szczegółowych informacji o wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+ udziela:

- Magdalena Rolska: mrolska@ump.edu.pl (Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą UMP)

 

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań lub pozostawić w Kancelarii Ogólnej (Fredry 10, parter).

Termin składania dokumentów: 16.10.2020 (decyduje data stempla pocztowego).

Ze względu na sytuację epidemiczną akceptowane będą także wydrukowane skany dokumentów.

 


 

 


 

wnioski - program stypendialny DAAD do 30 kwietnia 2021

Zgłaszanie kandydatów do Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy poznańskiego środowiska naukowego do 30 kwietnia 2021

III edycja konkursu na finansowanie najlepszych projektów badawczych związanych z mikrobiotą jelitową - wnioski do dnia 31 sierpnia 2021 r.