Ocena śródokresowa

Każdy Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy i składa go do Dyrektora Szkoły Doktorskiej w terminie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest składany po zaopiniowaniu także przez tego promotora.

Indywidualny plan badawczy doktoranta należy przygotować według wzoru. Wzór formularza podawany jest corocznie do wiadomości w komunikacie Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

Indywidualny plan badawczy doktoranta określa w szczególności planowany termin złożenia rozprawy doktorskiej, planowany harmonogram realizacji prac badawczych w celu przygotowania rozprawy doktorskiej, planowane terminy przygotowania publikacji naukowych oraz inne działalności takie jak: aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych a także ew. udział w organizacji konferencji, przygotowanie i złożenie wniosku grantowego, odbycie stażu naukowego oraz inną działalność na rzecz rozwoju nauki i dydaktyki.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacja indywidualnego planu badawczego przygotowanego przez doktoranta podlega ocenie śródokresowej, w połowie okresu kształcenia w szkole doktorskiej. Ocena w szczególności obejmuje terminowość i jakość wykonywania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej.

Ocena śródokresowa jest przeprowadzana przez komisję ds. oceny śródokresowej doktorantów, zwana dalej Komisją, w skład której wchodzą 3 osoby, w tym: Dyrektor lub zastępca dyrektora SD; jedna osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska, zatrudniona poza podmiotem prowadzącym Szkołę Doktorską; jedna osoba, dla której Uczelnia jest pierwszym miejscem zatrudnienia, posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska.

Promotor i promotor pomocniczy nie mogą być członkami Komisji.

Ocena śródokresowa odbywa się w dwóch etapach, w terminach, podanych w komunikacie Dyrektora Szkoły Doktorskiej:

- etap I obejmuje przedstawienie przez doktoranta pisemnego podsumowania dotychczasowej pracy i osiągnięć;

- etap II obejmuje praktyczną ocenę, która odbywa się w formie autoreferatu doktoranta w przedmiocie postępu prac nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz dyskusji, w trakcie której doktorantowi zadawane są pytania.

Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny.

W przypadku negatywnego wyniku oceny śródokresowej doktoranta skreśla się z listy doktorantów.

Wszystkie aktualne druki znajdują się w zakładce FORMULARZE

 

 2023

Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę przeprowadzenia oceny śródokresowej dla uczestników szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2023.

Komunikat nr 3/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz wzorów druków formularzy wykorzystanych w przeprowadzeniu procedury oceny śródokresowej.

zał. 1 do Komunikatu - PROCEDURA PRZEPROWADZENIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Formularz sprawozdania doktoranta do oceny śródokresowej

Komunikat nr 4/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia dat przeprowadzenia II etapu oceny śródokresowej w roku 2023.

Komunikat nr 6/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmiany Komunikatu nr 4/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej z dnia 16 lutego 2023r. w sprawie ustalenia daty przeprowadzenia II etapu oceny śródokresowej w roku 2023.

WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ 2022/2023

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 27 luty 2023 r. i 20 marca 2023 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 3 i 4 kwietnia 2023 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 4 kwietnia 2023 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 8 maja 2023 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej w dniach 25-28 września oraz 18 października 2023 r.

 

 2022

Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę przeprowadzenia oceny śródokresowej dla uczestników szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2022.

Komunikat nr 3/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz wzorów druków formularzy wykorzystanych w przeprowadzeniu procedury oceny śródokresowej

zał. 1 do Komunikatu - PROCEDURA PRZEPROWADZENIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Formularz sprawozdania doktoranta do oceny śródokresowej

Komunikat nr 6/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia daty przeprowadzenia II etapu oceny śródokresowej w roku 2022. 

 

WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ 2022

2021

Poniżej przedstawiamy Państwu procedurę przeprowadzenia oceny śródokresowej dla uczestników szkoły doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku 2021.

Komunikat nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia oceny śródokresowej oraz wzorów druków formularzy wykorzystanych w przeprowadzeniu procedury oceny śródokresowej

zał. 1 do Komunikatu - PROCEDURA PRZEPROWADZENIA OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Formularz sprawozdania doktoranta do oceny śródokresowej

Komunikat nr 8/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustalenia daty przeprowadzenia II etapu oceny śródokresowej w roku 2021.

WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ 2021/2022

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 27 września 2021 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 28 września 2021 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 29 września 2021 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 30 września 2021 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 10 lutego 2022 r.