Szkoła Doktorska

„…W tem właśnie uwydatnia się charakter objektywny badania naukowego, że nie przyjmuje ono rozkazów od żadnych czynników zewnętrznych i że nie chce służyć żadnym względom ubocznym, lecz że za panów swoich uznaje jedynie doświadczenie i rozumowanie i że jedno tylko ma zadanie: dochodzenie należycie uzasadnionych sądów prawdziwych albo przynajmniej jak najbardziej prawdopodobnych”.

Prof. Kazimierz Twardowski

 

prof. Ewa Wender-Ożegowska

Szanowni Państwo,
Drodzy Studenci i Doktoranci,

Szkoła doktorska to krok nie tylko do rozpoczęcia przygody z nauką, ale – przede wszystkim –  krok do aktywnego włączenia się w życie intelektualne uniwersytetu i współtworzenia jego idei.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otwiera swoje podwoje dla wszystkich kandydatów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, którzy pozytywnie przejdą procedury kwalifikacyjne.

Znosimy barierę językową i zapraszamy do studiowania w Poznaniu rownież kandydatów z całego świata, zapewniając atrakcyjne warunki rozwoju, a dzięki Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym”, tzw. Ustawie 2.0, także niezbędne wsparcie finansowe.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu to nowoczesny program edukacyjny, przygotowany przez naszą kadrę akademicką we współpracy z partnerami z zagranicznych uniwersytetów i ośrodków badawczych oraz ☞ Samorządem Doktorantów UMP. Stworzyliśmy go z myślą o dobrym przygotowaniu do prowadzenia badań naukowych i  uczestnictwa w życiu akademickim oraz wymianie międzynarodowej. Dzięki programowi NAWA STER mamy możliwość kształcenia również w programie anglojęzycznym i jeszcze szerszą współpracę naukową z Uniwersytetami całego świata.

Mam nadzieję, że nasi doktoranci zrealizują tutaj swoje pasje naukowe i plany życiowe, a uzyskanie stopnia doktora otworzy im drogę do kariery zawodowej tam, gdzie wiedza, kompetencje i solidny warsztat badawczy są niezbędne.

Zapraszam do studiowania w Szkole Doktorskiej i aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności akademickiej naszej Uczelni.

Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska
Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego

 


 

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest jednostką ogólnouczelnianą, podlegającą bezpośrednio Rektorowi. Utworzona została decyzją Rektora w 2019 roku.

REKRUTACJA do SD odbywa się w drodze otwartego konkursu dokonywanym w oparciu o kryteria merytoryczne a przeprowadzana jest na rzetelnych i transparentnych zasadach określonych przez Senat. Rekrutacja prowadzona jest w języku polskim, a także od dwóch lat w języku angielskim, co umożliwia szeroki nabór kandydatów z całego świata. Limity przyjęć do SD dla poszczególnych dyscyplin naukowych, w których prowadzone jest kształcenie ustala corocznie Rektor, na podstawie wniosku Dyrektora SD.

O przyznanie miejsc w SD ubiegać się mogą kandydaci planujący realizację projektów badawczych, a także naukowcy realizujący projekty lub granty badawcze. Szkoła Doktorska stwarza optymalne warunki kształcenia i prowadzenia badań naukowych w celu przygotowania doktorantów do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w trzech dyscyplinach naukowych, takich jak nauki farmaceutyczne, nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

SD wspiera rozwój doktorantów zapewniając dogodne warunki merytoryczne, finansowe i organizacyjne, umożliwiające realizację samodzielnego projektu badawczego, a także nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych do podejmowania wyzwań zarówno w sferze zawodowej, jak i publicznej z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru.

Edukacja doktorantów prowadzona jest w oparciu o program kształcenia i indywidualny plan badawczy. Kształcenie doktorantów w Szkole Doktorskiej odbywa się nieodpłatnie i trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Program SD nie tylko umożliwia nabycie kompetencji badawczych, ale również przygotowuje doktorantów do uzyskania umiejętności upowszechniania i wykorzystywania wyników badań naukowych. Program kształcenia jest nowatorski, i staramy się aby stymulował samodzielność i rozwój doktorantów.

W każdym roku, czteroletniego okresu kształcenia, doktorant ma nie tylko możliwość, ale i obowiązek prowadzenia lub współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami. Każdy doktorant do końca pierwszego roku kształcenia opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej. Realizacja zatwierdzonego planu podlega ocenie śródokresowej, przeprowadzanej przez komisję.

Doktoranci w Szkole Doktorskiej otrzymują stypendium doktoranckie w wysokości 2 400 PLN zł, natomiast po dwóch latach, po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej stypendium wynosi 3 700 PLN i jest wypłacane z mocy prawa – bez konieczności składania przez doktoranta jakiegokolwiek wniosku, podania, itp. Głównymi celami kształcenia w Szkole Doktorskiej jest: przygotowanie doktorantów do wykonywania pracy o charakterze dydaktycznym, badawczym oraz badawczo-rozwojowym, także w środowisku międzynarodowym; zdobycie przez doktorantów umiejętności korzystania ze światowego dorobku naukowego, identyfikowania i rozwiązywania problemów badawczych, planowania i realizacji badań naukowych, opracowywania ich wyników w formie patentów, publikacji lub prezentacji podczas zjazdów naukowych, uzyskanie przez doktorantów wysokich kompetencji badawczych i samodzielności naukowej, przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania własnego rozwoju naukowego oraz podejmowania wyzwań w sferze zawodowej i publicznej, z uwzględnieniem ich etycznego wymiaru i odpowiedzialności, zgodnie z Europejską Kartą Naukowca, jak również do uczestniczenia w wymianie doświadczeń naukowych i idei, także w środowisku międzynarodowym.

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oferuje doktorantowi:

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

 Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

Szkoła Doktorska UMP kształci doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu.

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej:
- rozpoczyna się corocznie z dniem 1 października,
- przygotowuje do uzyskania stopnia doktora,
- odbywa się w trybie stacjonarnym,
- trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania