Szkoła Doktorska

Szanowni Kandydaci!

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

 

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

 

Szkoła Doktorska UMP będzie kształciła doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych:

- nauki farmaceutyczne,

- nauki medyczne,

- nauki o zdrowiu.

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej:

- rozpocznie się z dniem 1 października 2019r.,

- przygotowuje do uzyskania stopnia doktora,

- odbywa się w trybie stacjonarnym,

- trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

 

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 29 maja 2019r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 (1 NABÓR):

LISTA PRZYJĘTYCH  

LISTA NIEPRZYJĘTYCH

LISTA ZDYSKWALIFIKOWANYCH

Wyniki postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 dla kandydatów którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów (2 NABÓR):

LISTA PRZYJĘTYCH

 

Warunki i tryb rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020:

 

» Uchwała nr 60/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Warunki rekrutacji – załącznik do Uchwały

» Formularz wniosku o przyjęcie do szkoły doktorskiej – Formularz

» Formularz oświadczenia osoby przewidzianej na promotora – Formularz

» Formularz oświadczenia kierownika jednostki – Formularz

» Formularz wstępnego planu pracy badawczej – Formularz

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

Nabór dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów

Komunikat nr 2/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ NA ROK AKADEMICKI 2019/2020 (2 NABÓR)

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 (2 nabór)

Zarządzenie nr 64/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 17.09.2019r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w drugim naborze w roku akademickim 2019/2020 dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursu do realizacji projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki  lub innych środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów – Zarządzenie

 

Etapy postępowania rekrutacyjnego:

- rejestracja on-line,

- złożenie kompletu dokumentów w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich,

- przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.

 

Kandydat jest zobowiązany do postępowania zgodnego z Warunkami i trybem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020 oraz przestrzegania terminów określonych w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.

Limit przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 (1 nabór)

Zarządzenie nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 30.08.2019r. w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 – Zarządzenie

 

Zwiększenie limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 (1 nabór)

Zarządzenie nr 77/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 09.10.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2019/2020 – Zarządzenie

 

Program kształcenia w szkole doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

» Uchwała nr 61/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Program kształcenia w szkole doktorskiej UMP – załącznik do Uchwały

Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020:

» Komunikat nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Komunikat

» Harmonogram realizacji zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2019/2020 – załącznik do Komunikatu

» Plan zajęć w szkole doktorskiej UMP w roku akademickim 2019/2020 – plan

Regulamin szkoły doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

» Uchwała nr 91/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Uchwała

» Regulamin szkoły doktorskiej UMP – załącznik do Uchwały

 

Powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

» Zarządzenie nr 40/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Zarządzenie

 

Szkolenie BHP dla doktorantów rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2019/2020

Platforma SOLAT (OpenOlat) - Kurs BHP rozpocznie się 01.10.2019r. (poniedziałek) o godzinie 10:00 i dostępny będzie do dnia 29.11.2019r. (piątek) do godziny 10:00.

 Komunikat

Ubezpieczenie NNW - 2019/2020

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Uczestnicy studiów doktoranckich UMP mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW na zasadach ubezpieczenia grupowego dla studentów i doktorantów UMP.

Okres ubezpieczenia: 01.10.2019r. – 30.09.2020r.

Wysokość składki: 40,- zł.

Opcja ubezpieczenia: PODSTAWOWA (Ogólne Warunki Ubezpieczenia UDU PLUS)

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest złożenie podpisu na liście w Biurze Szkoły Doktorskiej oraz dostarczenie potwierdzenia dokonanej płatności w terminie do 30.11.2019 r. (Jeżeli uczestnik studiów doktoranckich opłaci składkę, a nie podpisze, że zapoznał się z OWU, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna).

Doktorant, który chce przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia NNW oferowanego dla studenta UMP, po zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia UDU PLUS  musi dokonać następujących czynności:

  1. wygenerować odpowiednie naliczenie w wirtualnym systemie usług dla studenta (WISUS) w module ASIA;
  2. dokonać na ten cel wpłaty w wysokości 40,- zł na indywidulane konto bankowe do wpłat podane w systemie SIANO;
  3. przedłożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej potwierdzenie dokonania wpłaty i podpisać dokument potwierdzający zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia;
  4. doktorant otrzymuje Certyfikat.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

 

 

Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania