Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej i złożenie rozprawy doktorskiej

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów, z możliwością jego skrócenia do 6 semestrów, pod warunkiem zrealizowania programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Skrócenie czasu realizacji pracy doktorskiej do okresu krótszego niż 8 semestrów wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz uzgodnienia sposobu realizacji całego programu kształcenia.

Poniżej regulamin zawierający wytyczne dotyczące zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ (12/2023)

wersja ENG  

WYTYCZNE

 wersja ENG  

ZŁOŻENIE PRACY

Doktorant składa rozprawę doktorską łącznie 2 razy:

OŚWIADCZENIE DOT. ZŁOŻENIA PRACY

 

JĘZYK ANGIELSKI

Jednym z warunków niezbędnych do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, przy czym w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego wymagane jest posiadanie certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów, poświadczających znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.

Doktoranci posiadający wymagane certyfikaty lub dyplomy, będą musieli okazać je w Studium Języków Obcych w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia.

Dokument, który wyda Studium Języków Obcych UMP należy przedstawić Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UMP, wraz z gotową rozprawą doktorską.

Doktorant, który nie posiada dyplomu studiów, w suplemencie do którego będzie zapis, że ukończył studia wyższe na poziomie 7 PRK lub że studia były prowadzone na podstawie wydanych wcześniej Rozporządzeń MNiSW zapewniając uzyskanie znajomości języka na poziomie B2 (studia rozpoczęte przed rokiem 2007) i nie ma certyfikatu musi przystąpić do egzaminu.

Wszystkie wątpliwości związane z weryfikacją znajomości języka obcego prosimy rozwiązywać kontaktując się ze Studium Języków Obcych.

STYPENDIUM

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje na temat postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora można uzyskać w Biurze Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

adres: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

tel.: 61 854-61-10

e-mail: kolegia_nauk@ump.edu.pl

https://kolegianauk.ump.edu.pl/