Zakończenie kształcenia w Szkole Doktorskiej

 

Zakończenie kształcenia w szkole doktorskiej i złożenie rozprawy doktorskiej

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów, z możliwością jego skrócenia do 6 semestrów, pod warunkiem zrealizowania programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Skrócenie czasu realizacji pracy doktorskiej do okresu krótszego niż 8 semestrów wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły Doktorskiej oraz uzgodnienia sposobu realizacji całego programu kształcenia.

Poniżej regulamin zawierający wytyczne dotyczące zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

wersja ENG  

WYTYCZNE

 wersja ENG  

ZŁOŻENIE PRACY

Doktorant składa rozprawę doktorską łącznie 2 razy:

OŚWIADCZENIE DOT. ZŁOŻENIA PRACY

 

JĘZYK ANGIELSKI

Jednym z warunków niezbędnych do wszczęcia postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora jest uzyskanie efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, przy czym w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego wymagane jest potwierdzenie certyfikatem z języka ogólnego lub akademickiego na poziomie odpowiadającym poziomowi co najmniej 5,5 w skali certyfikatu IELTS lub wewnętrznym certyfikatem UMP na poziomie B2+ (co odpowiada poziomowi 5,5 w skali IELTS) lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającym znajomość tego języka na poziomie co najmniej B2 (ocena minimum 4,0), a ważność w/w dokumentów jest nie dłuższa niż 5 lat od daty uzyskania oceny.

Doktoranci posiadający wymagane certyfikaty, będą musieli okazać je w Studium Języków Obcych w celu uzyskania pisemnego potwierdzenia.

Osoby, które nie będą posiadały wymaganego certyfikatu przystąpią do egzaminu weryfikacyjnego, po którym otrzymają pisemne potwierdzenie.

Dokument, który wyda Studium Języków Obcych UMP należy przedstawić Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UMP, wraz z gotową rozprawą doktorską.

Wszystkie wątpliwości związane z weryfikacją znajomości języka obcego prosimy rozwiązywać kontaktując się ze Studium Języków Obcych.

 

STYPENDIUM

Doktorant, który złożył rozprawę doktorską w terminie wcześniejszym niż termin ukończenia kształcenia przewidziany w programie kształcenia, otrzymuje stypendium doktoranckie do dnia, w którym upływa termin ukończenia kształcenia, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje na temat postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora można uzyskać w Biurze Obsługi Kanclerzy Kolegiów Nauk Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

adres: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

tel.: 61 854-61-10

e-mail: kolegia_nauk@ump.edu.pl

https://kolegianauk.ump.edu.pl/