Kadra

Prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

Dyrektor Szkoły Doktorskiej, Prorektor ds. Szkoły Doktorskiej i Kształcenia Podyplomowego, kierownik Kliniki Rozrodczości. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny). W latach 2009-2016 przez dwie kadencje pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Lekarskiego I, a następnie Dziekana tego wydziału w latach 2016-2019. W minionym roku akademickim 2019/2020 była Prorektorem ds. Organizacji i Współpracy Międzynarodowej.

Jest ginekologiem-położnikiem i perinatologiem. Jej zainteresowania naukowe dotyczą ciąży patologicznej, a w szczególności powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem i innymi zaburzeniami metabolicznymi. Jest honorową członkinią Studenckiego Towarzystwa Naukowego, uhonorowaną tytułem Przyjaciela STN.

Jej hobby to podróże, dobre książki i sport, szczególnie tenis.

Prof. dr hab. Tomasz Gośliński

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Ukończył kierunek farmacja na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny). Następnie uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Dwuletni staż podoktorski odbył na Wydziale Chemii Imperial College London w Wielkiej Brytanii jako stypendysta Marie Curie EIF, British Council i Ministerstwa Nauki. Od 2006 r. pracuje na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2012 r. pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych.

Do jego naukowych zainteresowań należą chemia nukleozydów, synteza i charakterystyka związków makrocyklicznych, w szczególności porfirazyn.

Jego hobby to dobre książki, historia, lingwistyka i sport.

Dr hab. Agnieszka Malińska, prof. UMP

Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej.Dr hab. Michał Karlik

Ukończył kierunek lekarski na Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny). Jest zatrudniony na Uczelni od 1996 r., pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii. Jest specjalistą w otorynolaryngologii oraz w audiologii i foniatrii. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego uzyskał na naszym Uniwersytecie.

Zainteresowania zawodowe i naukowe związane są z zaburzeniami słuchu, ich diagnostyką, leczeniem za pomocą implantów ślimakowych, jak i wpływem tych zaburzeń na głos i mowę. Ponadto od 20 lat współpracuje z Katedrą Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w zakresie dydaktycznym i naukowym.

Jego pasja to komputery i wszystko co jest związane z informatyką - wspiera w tym zakresie od lat władze dziekańskie Wydziału Lekarskiego i nie tylko.

Kierownik Studiów Doktoranckich oraz Zastępca Dyrektora Szkoły Doktorskiej w latach 2020-2022.

Mgr Anna Lipińska

Absolwentka filologii angielskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalizacją z metodyki nauczania. Zatrudniona w Studium Języków Obcych UMP od 2001 roku, prowadzi zajęcia między innymi na kierunku lekarskim, farmacji i optometrii. Jej zainteresowania zawodowe skupione są wokół nauczania języka angielskiego specjalistycznego (English for Specific Purposes) oraz ogólnego (English as a Foreign Language). Jest współautorką kilku podręczników do nauki języka angielskiego w medycynie. Bierze aktywny udział w organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady „Język angielski w naukach medycznych”, przeznaczonej dla studentów uczelni medycznych. Oprócz pracy dydaktycznej, zajmuje się również tłumaczeniem i korektą tekstów o tematyce medycznej.

Jej hobby to dobre książki i kinematografia brytyjska, lubi także długie wędrówki i bliskie spotkania z przyrodą.

Prof. dr n. hum. Anita Magowska

Absolwentka studiów farmaceutycznych na Akademii Medycznej w Poznaniu. Doktorat w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1993 r.). Habilitacja na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu (2001 r.). Od 2017 r. profesor tytularny. Od 1988 r. pracownik naukowy w Zakładzie Historii Nauk Medycznych (od 2007 r. Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych, a od 2018 r. Katedra i Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych) Uniwersytetu Medycznego (dawniej Akademii Medycznej) w Poznaniu. Od 2009 r. kierownik Katedry.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskany w Instytucie Badań Literackich PAN, habilitacja na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Poznaniu. Zakres zainteresowań naukowych: historia leku roślinnego, historia medycyny, historia prasy, bioetyka, lituanistyka, historia misji medycznych. Staże naukowe (associated researcher) w Wellcome Institute for the History of Medicine (Londyn) w 2003 i 2004. W latach 2005-2009 aktywny uczestnik Phoenix Thematic Network EU.

Ekspert NCN w latach 2011-2013. Od 2020 r. Członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Od 2009 r. członek Komisji Historii Nauk Medycznych PAN. Od 2001 r. akademik w International Academy of the History of Pharmacy, w latach 2009-2017 jej wiceprezydent, a od 2017 r. sekretarz generalny. W latach 2009-2011 przewodnicząca, w latach 2011-2013 wiceprzewodnicząca Deutsch-Polnische Gesellschaft für Geschichte der Medizin. Od 2014 r. prezes Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji (od 2017 r. Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych). Od 2019 r. prezydent Stowarzyszenia Naukowego im. Roberta Kocha.

Długoletnia przewodnicząca Komisji Farmaceutycznej PTPN. Długoletni członek Rady Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Członek Stowarzyszenia Woldenberczyków. Redaktor naczelna czasopisma historyczno-medycznego „Acta Medicorum Polonorum”. Autorka lub współautorka około dwudziestu książek z zakresu historii nauki i licznych artykułów naukowych, także w języku angielskim.

Zainteresowania naukowe: interdyscyplinarna historia medycyny, lituanistyka, historia farmacji, historia czasopiśmiennictwa. Inne zainteresowania: historia sztuki, astronomia, twórczość Czesława Miłosza.

Prof. dr hab. n. med. Marcin Ruciński

Jest absolwentem biotechnologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2008 uzyskał stopień doktora, a w roku 2013 stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. W 2019 roku został mu nadany tytuł profesora.

Jest beneficjentem stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej programu Start. Dwukrotnie uzyskał grant badawczy Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Opus. Za swoją działalność naukową otrzymał szereg nagród i wyróżnień, między innymi jest laureatem zespołowej nagrody Ministra Zdrowia. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na endokrynologii molekularnej oraz zastosowaniu metod bioinformatycznej analizy danych w badaniach transkryptomicznych. Szczegółowe kierunki badań dotyczą roli peptydów regulujących homeostazę energetyczną organizmu w regulacji czynności gruczołów dokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem kory nadnercza oraz osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej. Jest współautorem 96 oryginalnych prac badawczych, suma cytowań jego prac =1653, indeks h=24. Od roku 2019 pełni on także funkcję pierwszego wicerektora w Zachodniokazachskim Uniwersytecie Medycznym w Aktobe (Kazachstan). Od 2020 roku jest Wice-kanclerzem Dyscypliny Nauk Medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Prof. dr hab. n. med. Aleksandra Szczepankiewicz

Ukończyła biotechnologię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, a następnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 2007 roku jest zatrudniona w Klinice Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej. W 2010 odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii. Laureatka nagród naukowych m.in. FNP-START, L’Oréal dla Kobiet i Nauki, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla doktorantów i młodych naukowców z pisania prac naukowych oraz wniosków grantowych, (m.in. „Doktorat od podszewki” "BoN - Branżowo o Nauce”). Obecnie koordynuje przedmiot z pisania publikacji naukowych oraz fakultet z przygotowania wniosków grantowych dla doktorantów.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą badań molekularnych (zwłaszcza roli niekodujących RNA) w przebiegu chorób układu oddechowego.

Jej hobby to podróże, dobre książki, kino hiszpańskie, taniec flamenco.

Dr hab. Monika Urbaniak

Kierownik Katedry i Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk prawnych (UAM - 2003), dr hab. nauk prawnych (UMK - 2015). Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie medycznym oraz prawie konstytucyjnym. Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Autorka ponad 100 publikacji naukowych.

Dr hab. Barbara Więckowska

Pracownik Katedry i Zakładu Informatyki i Statystyki. Ukończyła kierunek matematyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od 2004 roku, obecnie na stanowisku adiunkta. Stopień doktora oraz doktora habilitowanego uzyskała na naszym Uniwersytecie.

Poza pracą na uczelni angażuje się również w projekty statystyczne. Jest współzałożycielem firmy PQStat projektującej oprogramowanie do analiz statystycznych. Prowadzi także ogólnodostępne kursy statystyczne rozpowszechniane w formie zdalnej.

Wolny czas lubi spędzać z rodziną i na spacerach.