Rekrutacja

Szanowni Kandydaci!

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

Szkoła Doktorska UMP kształci doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: nauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiu

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej: 1) przygotowuje do uzyskania stopnia doktora, 2) odbywa się w trybie stacjonarnym, 3) trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.


Etapy postępowania rekrutacyjnego:

1 przygotowanie niezbędnej dokumentacji,

2rejestracja on-line PL  (wyłącznie dla kandydatów do grupy polskojęzycznej)

☞ rejestracja on-line EN (wyłącznie dla kandydatów do grupy anglojęzycznej)

3 złożenie kompletu dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej,

4 przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.

REKRUTACJA 2023/2024

 

Szanowni Państwo, Drodzy kandydaci do Szkoły Doktorskiej,

bardzo proszę wszystkich Państwa o dokładne zapoznanie się z warunkami rekrutacji, programem i innymi dokumentami związanymi z kształceniem w Szkole Doktorskiej.

Bycie doktorantem to szereg przywilejów, ale również obowiązki. Zanim podejmiecie decyzję o przystąpieniu do rekrutacji zobaczcie co Państwa czeka podczas czterech lat kształcenia w naszej Szkole Doktorskiej.

Przygotowaliśmy program kształcenia tak, aby istniała realna możliwość zrealizowania przez Państwa przygotowanego planu badawczego i złożenia gotowej rozprawy doktorskiej (cyklu publikacji) do końca czwartego roku kształcenia. Osiągnięcie tego celu wymaga dużego zaangażowania i pracy, zarówno Państwa j, jak i Państwa promotorów.

Bardzo ważnym elementem rekrutacji jest zatem wybór swojego mentora, z którym będziecie współpracować przez najbliższe lata. Doktorant powinien być samodzielny w swojej pracy ale też, pozostając młodym adeptem nauki, powinien w pełni respektować zwierzchnictwo swojego promotora jako samodzielnego pracownika naukowego.

Decyzja o rozpoczęciu doktoratu w ramach stacjonarnego kształcenia w Szkole Doktorskiej będzie stanowiła dla Państwa duże wyzwanie i pochłonie w najbliższych czterech latach sporo czasu. Zapewniam jednak, że przyniesie też sporo satysfakcji. Podczas realizacji doktoratu wspierać Państwa będą promotorzy i cały Zespół Szkoły Doktorskiej. Przedmioty ujęte w programie kształcenia mają przygotować Państwa do pracy dydaktycznej i naukowej a przede wszystkim pomóc Państwu w przygotowaniu doktoratu podnosząc umiejętności pisania prac naukowych. Proponowane przez nas w trakcie kształcenia dodatkowe aktywności mają służyć wzbogaceniu Państwa wiedzy i umiejętności.

W zamian oczekujemy Waszego pełnego zaangażowania w realizację doktoratu i wszelkie działania naszej Szkoły.

 

Życząc pomyślności w rekrutacji
Pozostajemy z wyrazami szacunku

Ewa Wender-Ożegowska

wraz z całym Zespołem Szkoły Doktorskiej

 

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 7/2023 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024.

(w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024)

 

 

WAŻNA INFORMACJA:

Do rozmowy kwalifikacyjnej oraz dalszego postępowania może przystąpić kandydat, który uzyska minimum 4 punkty za działalność naukową wg systemu punktacji określonego w pkt.4 załącznika nr 1 warunków rekrutacji. Kandydat, który nie uzyska wymaganej punktacji, nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

IMPORTANT INFORMATION:

The candidate who obtains a minimum of 4 points for scientific activity according to the scoring system in point 4 of Appendix 1 of recruitment conditions will be admitted to the interview and further proceedings. A candidate who does not obtain the required score will not be permitted to the further recruitment procedure.

 

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRUPA POLSKOJĘZYCZNA)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2023/2024 (nabór-grupa polskojęzyczna)

Lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2023/2024 (nabór-grupa polskojęzyczna)

ZWIĘKSZENIE LIMITU

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2023/2024 (nabór-grupa polskojęzyczna - zwiększenie limitu)

 

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRUPA ANGLOJĘZYCZNA)

Lista rankingowa - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2023/2024 (nabór-grupa anglojęzyczna)

ZWIĘKSZENIE LIMITU

Lista rankingowa - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2023/2024 (nabór-grupa anglojęzyczna- zwiększenie limitu)

 

LIMIT PRZYJĘĆ

Zarządzenie nr 90/23 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 (nabór do grupy polskojęzycznej i grupy anglojęzycznej).

ZWIĘKSZENIE LIMITU PRZYJĘĆ

Zarządzenie nr 108/23 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 90/23 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 (nabór do grupy polskojęzycznej i grupy anglojęzycznej)

------------- 

Dla kandydatów, którzy zostali wyłonieni w ramach konkursów grantowych NCN oraz programu "Doktorat wdrożeniowy" odbywa się odrębny nabór.
Nie należy rekrutować się w pierwszym naborze.

NABÓR PROJEKT

Nabór dodatkowy dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej, którzy zostali wybrani w ramach konkursów do realizacji projektów Uniwersytetu finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidujących udział doktorantów (Doktorat Wdrożeniowy) rozpocznie się w dniu 21 sierpnia 2023 r. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.

☞ Komunikat nr 10/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej / ☞ Communication No. 10-2023 of the Director of the Doctoral School

załącznik nr 1 - Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - NABÓR PROJEKTY dla grupy polskojęzycznej ☞ tutaj

załącznik nr 2 - Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - NABÓR PROJEKTY dla grupy anglojęzycznej / Schelude of the recruitment procedure - FOR PROJECTS (English-speaking group) ☞ here

LIMIT PRZYJĘĆ

Zarządzenie nr 91/23 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursów do realizacji projektów Uniwersytetu finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidujących udział doktorantów (Doktorat Wdrożeniowy).

Zarządzenie nr 109/23 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 września 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 91/23 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2023/2024 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursów do realizacji projektów Uniwersytetu finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidujących udział doktorantów (Doktorat Wdrożeniowy).

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRANTY/DOKTORAT WDROŻENIOWY)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2023/2024 (nabór-projekt - grupa polskojęzyczna)

------------- 

Regulamin Szkoły Doktorskiej UMP (obowiązujący od 1 października 2023) / Regulations of the Doctoral School (effective from October 1, 2023)

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej UMP (obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2023/2024) / Curriculum at the Doctoral School 2023/2024

REKRUTACJA 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 11/2022 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 16 lutego 2022r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

Przewodnik DLA KANDYDATA do Szkoły Doktorskiej 2022/2023

 

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO I WYDRUKOWAĆ

UWAGA: dotyczy rekrutacji do programu anglojęzycznego !
Poza promotorem z UMP konieczne jest powołanie drugiego promotora z ośrodka zagranicznego.
Nie ma możliwości powołania promotora pomocniczego.
To ograniczenie nie dotyczy rekrutacji do programu polskojęzycznego.

 

LIMIT PRZYJĘĆ

Zarządzenie nr 105/22 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 (nabór do grupy polskojęzycznej i grupy anglojęzycznej).

 

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRUPA POLSKOJĘZYCZNA)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2022/2023 (nabór-grupa polskojęzyczna)

Lista osób niezakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2022/2023 (nabór-grupa polskojęzyczna)

 

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRUPA ANGLOJĘZYCZNA)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2022/2023 (nabór-grupa anglojęzyczna)

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY (GRUPA ANGLOJĘZYCZNA)

Szanowni Państwo,
ogłaszamy nabór uzupełniajacy dla kandydatów, którzy będą realizowali kształcenie w szkole doktorskiej wg programu anglojęzycznego.

Komunikat nr 14/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej wersja ENG  

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - nabór uzupełniający wersja ENG  

UWAGA: Poza promotorem z UMP konieczne jest powołanie drugiego promotora z ośrodka zagranicznego.

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRUPA ANGLOJĘZYCZNA)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2022/2023 (nabór uzupełniający -grupa anglojęzyczna)

 

Nabór dodatkowy dla Kandydatów do Szkoły Doktorskiej, którzy zostali wybrani w ramach konkursów do realizacji projektów Uniwersytetu finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidujących udział doktorantów (Doktorat Wdrożeniowy) rozpocznie się w dniu 25 sierpnia 2022 r. Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji.

GRANT 3 NABÓR (listopad 2022)

Komunikat nr 20/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Zmiana Harmonogramu postępowania rekrutacyjnego - GRANT 3 nabór (uzupełniający) - grupa polskojęzyczna

-----

Komunikat nr 19/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - GRANT 3 nabór (uzupełniający) - grupa polskojęzyczna

-----

GRANT 2 NABÓR (październik 2022)

Komunikat nr 15/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - GRANT 2 nabór - grupa polskojęzyczna

-----

Komunikat nr 13/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - nabór PROJEKTY - grupa polskojęzyczna

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego - nabór PROJEKTY - grupa anglojęzyczna

Dokumentację rekrutacyjną nalezy złożyć zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach rekrutacji 2022.

Do rekrutacji dodatkowej do Szkoły Doktorskiej UMP mogą przystapić wyłącznie osoby zrekrutowane wcześniej do udziału w projekcie naukowym, których kandydatura została zgłoszona w Szkole Doktorskiej przez KIerownika tego projektu, zgodnie z zapisami § 5 ust. 5 i 6 Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023.

 

LIMIT PRZYJĘĆ

Zarządzenie nr 106/22 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia limitu przyjęć do szkoły doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 w naborze dla kandydatów, którzy zostali wybrani w ramach konkursów do realizacji projektów Uniwersytetu finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub innych środków zewnętrznych przewidujących udział doktorantów (Doktorat Wdrożeniowy).

 

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA (GRANTY/DOKTORAT WDROŻENIOWY)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2022/2023 (nabór-projekt - grupa polskojęzyczna)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja do Szkoły Doktorskiej 2022/2023 (nabór-projekt - grupa anglojęzyczna)

 

LISTA RANKINGOWA - REKRUTACJA dodatkowa (GRANTY/DOKTORAT WDROŻENIOWY)

Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja dodatkowa do Szkoły Doktorskiej 2022/2023 (nabór 2 -projekt - grupa polskojęzyczna)

 Lista osób zakwalifikowanych do przyjęcia - rekrutacja dodatkowa do Szkoły Doktorskiej 2022/2023 (nabór 3 -projekt - grupa polskojęzyczna)

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej UMP (obowiązujący od 1 października 2022) / Regulations of the Doctoral School

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej UMP (obowiązujący doktorantów przyjętych od roku akademickiego 2022/2023) / Curriculum at the Doctoral School

 

 

Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania

Skrócony harmonogram rekrutacji 2022/2023

17.08.2022 g.00:00 - 24.08.2022 godz. 15:00 CEST
Rejestracja w systemie elektronicznym

17.08.2022-25.08.2022 (08:00-15:00 CEST)
Przyjmowanie wymaganych dokumentów

05-07.09.2022
Rozmowa kwalifikacyjna - grupa PL

12-14.09.2022
Rozmowa kwalifikacyjna - grupa ENG

do 30.08.2022
Ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok kształcenia

01.10.2022
Wpis na listę doktorantów

Biuro Szkoły Doktorskiej

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
tel.: 61 854-73-88

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl