Rekrutacja

Szanowni Kandydaci!

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich.

Zarządzeniem nr 34/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 28 maja 2019r. w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu utworzona została szkoła doktorska, stanowiąca zorganizowaną formę kształcenia doktorantów.

Szkoła Doktorska UMP kształci doktorantów w następujących dyscyplinach naukowych: nauki farmaceutycznenauki medycznenauki o zdrowiu

Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej: 1) przygotowuje do uzyskania stopnia doktora, 2) odbywa się w trybie stacjonarnym, 3) trwa 8 semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.


Etapy postępowania rekrutacyjnego:

1 przygotowanie niezbędnej dokumentacji,

2rejestracja on-line PL  (wyłącznie dla kandydatów do grupy polskojęzycznej)

☞ rejestracja on-line EN (wyłącznie dla kandydatów do grupy anglojęzycznej)

3 złożenie kompletu dokumentów w Biurze Szkoły Doktorskiej,

4 przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej w wyznaczonym terminie.

 

REKRUTACJA 2024/2025

 

Szanowni Państwo, Drodzy kandydaci do Szkoły Doktorskiej,

bardzo proszę wszystkich Państwa o dokładne zapoznanie się z warunkami rekrutacji, programem i innymi dokumentami związanymi z kształceniem w Szkole Doktorskiej.

Bycie doktorantem to szereg przywilejów, ale również obowiązki. Zanim podejmiecie decyzję o przystąpieniu do rekrutacji zobaczcie co Państwa czeka podczas czterech lat kształcenia w naszej Szkole Doktorskiej.

Przygotowaliśmy program kształcenia tak, aby istniała realna możliwość zrealizowania przez Państwa przygotowanego planu badawczego i złożenia gotowej rozprawy doktorskiej (cyklu publikacji) do końca czwartego roku kształcenia. Osiągnięcie tego celu wymaga dużego zaangażowania i pracy, zarówno Państwa j, jak i Państwa promotorów.

Bardzo ważnym elementem rekrutacji jest zatem wybór swojego mentora, z którym będziecie współpracować przez najbliższe lata. Doktorant powinien być samodzielny w swojej pracy ale też, pozostając młodym adeptem nauki, powinien w pełni respektować zwierzchnictwo swojego promotora jako samodzielnego pracownika naukowego.

Decyzja o rozpoczęciu doktoratu w ramach stacjonarnego kształcenia w Szkole Doktorskiej będzie stanowiła dla Państwa duże wyzwanie i pochłonie w najbliższych czterech latach sporo czasu. Zapewniam jednak, że przyniesie też sporo satysfakcji. Podczas realizacji doktoratu wspierać Państwa będą promotorzy i cały Zespół Szkoły Doktorskiej. Przedmioty ujęte w programie kształcenia mają przygotować Państwa do pracy dydaktycznej i naukowej a przede wszystkim pomóc Państwu w przygotowaniu doktoratu podnosząc umiejętności pisania prac naukowych. Proponowane przez nas w trakcie kształcenia dodatkowe aktywności mają służyć wzbogaceniu Państwa wiedzy i umiejętności.

W zamian oczekujemy Waszego pełnego zaangażowania w realizację doktoratu i wszelkie działania naszej Szkoły.

 

Życząc pomyślności w rekrutacji
Pozostajemy z wyrazami szacunku

Ewa Wender-Ożegowska

wraz z całym Zespołem Szkoły Doktorskiej


SPOTKANIE DLA KANDYDATÓW

WYMOGI ORAZ DOKUMENTACJA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

Postępowanie rekrutacyjne do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, na zasadach określonych w Uchwale nr 21/2024 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu z dnia 13 marca 2024r. w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025.

(w sprawie ustalenia Warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2024/2025)

 

 

 

WAŻNA INFORMACJA:

Do rozmowy kwalifikacyjnej oraz dalszego postępowania może przystąpić kandydat, który uzyska minimum 4 punkty za działalność naukową wg systemu punktacji określonego w pkt.4 załącznika nr 1 warunków rekrutacji. Kandydat, który nie uzyska wymaganej punktacji, nie zostanie dopuszczony do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty, w tym potwierdzenia działalności naukowej, złożone po terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji (9 sierpnia 2024 r.) nie zostaną rozpatrzone.

IMPORTANT INFORMATION:

The candidate who obtains a minimum of 4 points for scientific activity according to the scoring system in point 4 of Appendix 1 of recruitment conditions will be admitted to the interview and further proceedings. A candidate who does not obtain the required score will not be permitted to the further recruitment procedure.

Documents, including confirmation of scientific activity, submitted after the deadline set in the recruitment schedule (August 9, 2024) will not be considered.

Dla kandydatów, którzy zostali wyłonieni w ramach konkursów grantowych NCN oraz programu "Doktorat wdrożeniowy" odbywa się odrębny nabór.
Nie należy rekrutować się w pierwszym naborze.

 

Regulamin Szkoły Doktorskiej UMP (obowiązujący od 1 października 2024) / Regulations of the Doctoral School

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej UMP (obowiązujący od roku akademickiego 2024/2025) / Curriculum at the Doctoral School

PLANY ZAJĘĆ

 

DANE ARCHIWALNE - REKRUTACJA

 

Więcej informacji na temat reformy w zakresie szkół doktorskich znajdą Państwo na stronie Konstytucji dla Nauki: 
https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ksztalcenie-doktorantow-najczesciej-zadawane-pytania

Skrócony harmonogram rekrutacji 2024/2025

05.08.2024 g.00:00 - 08.08.2024 godz. 15:00 CEST
Rejestracja w systemie elektronicznym

05.08.2024-09.08.2024 (08:00-14:00 CEST)
Przyjmowanie wymaganych dokumentów

02-04.09.2024
Rozmowa kwalifikacyjna - grupa PL

05-06.09.2024
Rozmowa kwalifikacyjna - grupa ENG

do 30.09.2024
Ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok kształcenia

01.10.2024
Wpis na listę doktorantów

Biuro Szkoły Doktorskiej
e-mail: szkoladoktorska@ump.edu.pl

Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
2 piętro, pok. D208
tel.: 61 854-73-88

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl