Informacje Bieżące

Komunikaty

Drodzy Doktoranci drugiego roku Szkoły Doktorskiej,

przypominamy o zbliżającej się ocenie śródokresowej.

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 14/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej UMP oraz Procedurą przeprowadzenia oceny śródokresowej na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej http://szkoladoktorska.ump.edu.pl/akty_prawne_SD 

Ocena śródokresowa odbywa się w dwóch etapach:

Sprawozdanie należy złożyć do 15 lipca 2021r. w Biurze Szkoły Doktorskiej

Planowany termin przeprowadzenia Etapu II oceny śródokresowej to 27-30 września 2021r.

 

WYNIKI OCENY ŚRÓDOKRESOWEJ

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 27 września 2021 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 28 września 2021 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 29 września 2021 r.

Wyniki oceny śródokresowej przeprowadzonej dnia 30 września 2021 r.

 


Dotyczy Doktorantów 1 roku szkoły doktorskiej

Przypominamy, że w terminie do 30 listopada 2021r. należy złożyć wniosek o wyznaczenie promotora wraz z załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest w zakładce FORMULARZE
Do wniosku należy załączyć:
- Opinię lokalnej Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach lub oświadczenie kandydata na promotora (kandydatów na promotorów) wraz z uzasadnieniem, że taka zgoda nie jest wymagana;
Jednocześnie pnalezy zapoznać się z procedurą dotyczącą ubezpieczenia przeprowadzanego badania naukowego i uwzględnić w budżecie każdego nowego badania mającego cechy eksperymentu badawczego lub leczniczego (eksperyment medyczny) również kosztów ubezpieczenia - wytyczne Władz Uczelni
- Opinię Rady Katedry/Rady Naukowej Instytutu.


 

Usprawiedliwianie nieobecności doktoranta na zajęciach

Komunikat nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 października 2020r. w sprawie określenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach uczestników szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

» Komunikat 9/2020


Ważność legitymacji doktorantów w związku z zawieszeniem kształcenia

Szanowni Państwo,
w związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii i licznymi zmianami przepisów wprowadzonymi w ostatnich miesiącach Elektroniczna Legitymacja Doktoranta, ważna w roku akademickim 2019/2020 nadal zachowuje ważność, bez konieczności jej przedłużenia w systemie oraz uzyskania nowego hologramu.
Pierwotnie ważność legitymacji przedłużona do 31 maja 2020r. a następnie do 29 listopada 2020r. 
19 października 2020r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponownie wprowadził ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenia doktorantów. Termin prolongaty legitymacji został ponownie przesunięty. Na przedłużenie ważności jest czas do 60 dni liczonych po dacie zniesienia ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni, która w obecnej sytuacji epidemicznej nie jest znana.

 Informacje znajdą Państwo m.in. na stronach: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Urzędu Transportu Kolejowego.Szkolenie BHP - obowiązkowy kurs

Szkolenie BHP dla doktorantów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2021/2022

 Kurs BHP będzie dostępny na Platformie SOLAT (OpenOlat) w terminie od 01.10.2021r. (piątek) od godziny 8:00 do dnia 30.11.2021r. (wtorek) do godziny 23:59.

 

 


 

Ubezpieczenie NNW - 2021/2022

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)

Uczestnicy studiów doktoranckich UMP mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW na zasadach ubezpieczenia grupowego dla studentów i doktorantów UMP.

Okres ubezpieczenia: 01.10.2021r. – 30.09.2022r.

Wysokość składki: 40,- zł.

Opcja ubezpieczenia: PODSTAWOWA (Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU PLUS)

W systemie ASIA istnieje funkcja, za pomocą której należy oznaczyć chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Aktywowanie powyższej opcji spowoduje automatyczne utworzenie naliczenia z unikalnym tytułem płatności. (Wnioski/Podania->wybrać kierunek studiów->Ubezpieczenie NNW->Aktywuj Ubezpieczenie NNW).

Wpłaty dokonują Państwo w terminie do 31.10.2021r. na indywidualne subkonto, z dopiskiem: składka na ubezpieczenie zdrowotne NNW 2021/2022, imię i nazwisko, studia doktoranckie, wydział, rok studiów.

Warunkiem niezbędnym do objęcia ubezpieczeniem jest dostarczenie do dnia 31.10.2021r. do Biura Szkoły Doktorskiej dowodu wpłaty oraz oświadczenia o zapoznaniu się z OWU. 

Ww. dokumenty nalezy dostarczyć osobiście do Biura Szkoły Doktorskiej.

Jeżeli doktorant opłaci składkę a nie podpisze oświadczenia o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i nie dostarczy ościwdczenia, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna.

 ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA DOKTORANTA (ELD)


Uczestnik szkoły doktorskiej otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.


Za wydanie ELD nie pobiera się opłat. 


Prośbę dot. wydania duplikatu ELD należy złożyć w formie pisemnej z uzasadnieniem - formularzUBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZESTNIKA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1510, z póź. zm.).


Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega doktorant szkoły doktorskiej będący obywatelem państw UE/EFTA i zamieszkujący tam, który nie posiada jakiegokolwiek tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu 26 roku życia, jak również przed ukończeniem 26 roku, jeżeli nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.


Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika szkoły doktorskiej powstaje z dniem przyjęcia do szkoły doktorskiej i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły doktorskiej albo skreślenia z listy uczestników szkoły doktorskiej (podpisanie oświadczenia najwcześniej 01.10).


Po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od utraty ubezpieczenia (zakończenie, skreślenie) lub wcześniej w dniu, w którym dana osoba uzyska inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, bądź zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Podstawą do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jest złożenie przez uczestnika szkoły doktorskiej oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Oświadczenie składa się w Biurze Szkoły Doktorskiej UMP, ul. Bukowska 70. 

Uczestnik szkoły doktorskiej zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zobowiązany jest do powiadomienia Uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. W tym celu należy złożyć oświadczenie - wyrejestrowanie.BADANIA LEKARSKIE UCZESTNIKÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Uczestnik szkoły doktorskiej jest zobowiązany do:

- poddania się na pierwszym roku kształcenia szczepieniu ochronnemu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w przypadku narażenia na czynniki biologiczne w materiale pochodzenia ludzkiego, w czasie trwania studiów doktoranckich lub dostarczenia informacji o datach odbytych szczepień,

- poddania się profilaktycznym badaniom lekarskim przed rozpoczęciem szkoły doktorskiej oraz badaniom okresowym zgodnie z wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy terminem,

- ponadto uczestnicy szkoły doktorskiej, wykonujący prace na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z dziećmi w wieku do lat 6, przy których istnieje szczególne ryzyko przeniesienia zakażenia pałeczkami jelitowymi zobowiązani są wykonać badanie kału na nosicielstwo przed rozpoczęciem praktyk na oddziałach dziecięcych. (Wynik badania należy okazać w NZOZ Przychodni Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, celem potwierdzenia zdolności do podjęcia praktyki na oddziale szpitalnym).

Badania lekarskie uczestników szkoły doktorskiej będą wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez Biuro Szkoły Doktorskiej UMP. Promotor doktoranta lub kierownik jednostki, w której doktorant realizuje pracę naukową w szkole doktorskiej określa w skierowaniu na badania profilaktyczne, narażenie na czynniki szkodliwe w trakcie realizacji szkoły doktorskiej.


Badanie kału na nosicielstwo wykonywane jest w stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na podstawie skierowania wystawionego przez Biuro Szkoły Doktorskiej UMP.

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Badania profilaktyczne wykonywane są w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o., Zespół Poradni Specjalistycznych, przy ulicy Przybyszewskiego 39, tel. 61 854-72-99.