Informacje Bieżące

Komunikaty

 


Drodzy Doktoranci,

Zgodnie z Zarządzeniem nr 97/2023 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, wysokość stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2023/2024 wynosi:

1) 2.700 zł brutto do miesiąca, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa (włącznie),

2) 4.200 zł brutto od miesiąca następnego, po miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa.


 Ubezpieczenie NNW i OC - 2023/2024

 

Ubezpieczenie NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) i OC (odpowiedzialności cywilnej)

Uczestnicy szkoły doktorskiej UMP mogą przystąpić do ubezpieczenia NNW i OC na zasadach ubezpieczenia grupowego dla studentów i doktorantów UMP.

Okres ubezpieczenia: 01.10.2023r. – 30.09.2024r.

Wysokość składki - dwa warianty do wyboru:

Wariant I Suma ubezpieczenia NNW: 30.000 zł i OC: 10.000 zł > składka roczna 37,90 zł

Wariant II Suma ubezpieczenia NNW: 40.000 zł i OC: 10.000 zł > składka roczna 46,70 zł

W systemie WISUS istnieje funkcja, za pomocą której należy oznaczyć chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Aktywowanie powyższej opcji spowoduje automatyczne utworzenie naliczenia z unikalnym tytułem płatności.

Ścieżka dostępu dla doktorantów, którzy chcą aktywować ubezpieczenie NNW I OC:

WISUS S > SYSTEMY > AKSON > zakładka ASIA > ZLOŻONE WNIOSKI > w prawym górnym rogu pojawi się przycisk "Ubezpieczenie NNW".

System pozwoli wybrać jeden z dwóch wariantów. Okienko do wystawiania ubezpieczenia NNW przez doktoranta jest aktywne od 1.09 do 31.10.2023 r.

Należy naliczyć opłatę NNW odpowiednio do opłaconego wariantu, tj. 37,90 zł lub 46,70 zł.

Składkę za wybrany wariant należy wpłacać na subkonto doktoranta do dnia 31.10.2023 r. z dopiskiem: składka na ubezpieczenie NNW i OC 2023/2024 imię i nazwisko, Szkoła Doktorska, wydział, rok kształcenia.

 

UWAGA: w celu skutecznego wykupienia ubezpieczenia należy:

przesłać na skrzynkę mailową szkoladoktorska@ump.edu.pl do dnia 31.10.2023 r. dwa dokumenty:

1) potwierdzenie dokonania opłaty na subkonto za wybrany wariant ubezpieczenia;

2) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU).

 

PROSIMY O TERMINOWE WYKUPIENIE UBEZPIECZENIA TJ. DO DNIA 31.10.2023 r.

Jeżeli doktorant opłaci składkę a nie podpisze oświadczenia o zapoznaniu się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i nie dostarczy oświadczenia, ochrona ubezpieczeniowa jest nieaktywna.

 

Dokumenty ubezpieczeniowe:

» Oświadczenie o zapoznaniu się z OWU

» Ogólne warunki ubezpieczenia NNW

» Ogólne warunki ubezpieczenia OC

» Certyfikat do polisy nr 126846 NNW 30 000 zł, OC 10 000 zł

» Certyfikat do polisy nr 126845 NNW 40 000 zł, OC 10 000 zł

 

ZGŁOSZENIE SZKÓD: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new


Dotyczy Doktorantów 1 roku szkoły doktorskiej

Przypominamy, że w terminie do 30 listopada 2023r. należy złożyć wniosek o wyznaczenie promotora wraz z załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest w zakładce FORMULARZE
Do wniosku należy załączyć:
- Opinię lokalnej Komisji Bioetycznej lub lokalnej Komisji Etyki Badań na Zwierzętach lub oświadczenie kandydata na promotora (kandydatów na promotorów) wraz z uzasadnieniem, że taka zgoda nie jest wymagana;
Jednocześnie pnalezy zapoznać się z procedurą dotyczącą ubezpieczenia przeprowadzanego badania naukowego i uwzględnić w budżecie każdego nowego badania mającego cechy eksperymentu badawczego lub leczniczego (eksperyment medyczny) również kosztów ubezpieczenia - wytyczne Władz Uczelni
- Opinię Rady Katedry/Rady Naukowej Instytutu.


Szkolenie BHP - obowiązkowy kurs 2023/2024

Szkolenie BHP dla doktorantów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych rozpoczynających kształcenie w szkole doktorskiej w roku akademickim 2023/2024

Kurs BHP będzie dostępny na Platformie SOLAT (OpenOlat) w następujących terminach:

grupa polskojęzyczna:

1 termin: 02.10.2023 - 12.01.2024

2 termin: 01.03.2024 - 07.07.2024

grupa anglojęzyczna:

1 termin: 18.09.2023 - 12.01.2024

2 termin: 01.03.2024 - 07.07.2024

 

Przypominamy, że warunki zaliczenia roku muszą zostać spełnione do 30 czerwca.

 


 

Usprawiedliwianie nieobecności doktoranta na zajęciach

Komunikat nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 października 2020r. w sprawie określenia sposobu usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach uczestników szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

» Komunikat 9/2020


Drodzy Doktoranci drugiego roku Szkoły Doktorskiej,

przypominamy o zbliżającej się ocenie śródokresowej.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na ten temat: OCENA ŚRÓDOKRESOWA

 ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA DOKTORANTA (ELD)


Uczestnik szkoły doktorskiej otrzymuje elektroniczną legitymację doktoranta.


Za wydanie ELD nie pobiera się opłat. 


Prośbę dot. wydania duplikatu ELD należy złożyć w formie pisemnej z uzasadnieniem - formularzUBEZPIECZENIE ZDROWOTNE UCZESTNIKA SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1510, z póź. zm.).


Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega doktorant szkoły doktorskiej będący obywatelem państw UE/EFTA i zamieszkujący tam, który nie posiada jakiegokolwiek tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego po ukończeniu 26 roku życia, jak również przed ukończeniem 26 roku, jeżeli nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.


Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uczestnika szkoły doktorskiej powstaje z dniem przyjęcia do szkoły doktorskiej i złożenia oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a wygasa z dniem ukończenia szkoły doktorskiej albo skreślenia z listy uczestników szkoły doktorskiej (podpisanie oświadczenia najwcześniej 01.10).


Po wygaśnięciu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od utraty ubezpieczenia (zakończenie, skreślenie) lub wcześniej w dniu, w którym dana osoba uzyska inny obowiązkowy tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, bądź zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny.

Podstawą do zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego jest złożenie przez uczestnika szkoły doktorskiej oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

Oświadczenie składa się w Biurze Szkoły Doktorskiej UMP, ul. Bukowska 70. 

Uczestnik szkoły doktorskiej zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zobowiązany jest do powiadomienia Uczelni na piśmie, o powstaniu innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty jego powstania, w celu wyrejestrowania danego doktoranta z ubezpieczenia zdrowotnego wraz ze zgłoszonymi przez niego członkami rodziny. W tym celu należy złożyć oświadczenie - wyrejestrowanie.BADANIA LEKARSKIE UCZESTNIKÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ

Uczestnik szkoły doktorskiej jest zobowiązany do:

- poddania się na pierwszym roku kształcenia szczepieniu ochronnemu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w przypadku narażenia na czynniki biologiczne w materiale pochodzenia ludzkiego, w czasie trwania studiów doktoranckich lub dostarczenia informacji o datach odbytych szczepień,

- poddania się profilaktycznym badaniom lekarskim przed rozpoczęciem szkoły doktorskiej oraz badaniom okresowym zgodnie z wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy terminem,

- ponadto uczestnicy szkoły doktorskiej, wykonujący prace na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z dziećmi w wieku do lat 6, przy których istnieje szczególne ryzyko przeniesienia zakażenia pałeczkami jelitowymi zobowiązani są wykonać badanie kału na nosicielstwo przed rozpoczęciem praktyk na oddziałach dziecięcych. (Wynik badania należy okazać w NZOZ Przychodni Medycyny Pracy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, celem potwierdzenia zdolności do podjęcia praktyki na oddziale szpitalnym).

Badania lekarskie uczestników szkoły doktorskiej będą wykonywane na podstawie skierowania wystawionego przez Biuro Szkoły Doktorskiej UMP. Promotor doktoranta lub kierownik jednostki, w której doktorant realizuje pracę naukową w szkole doktorskiej określa w skierowaniu na badania profilaktyczne, narażenie na czynniki szkodliwe w trakcie realizacji szkoły doktorskiej.


Badanie kału na nosicielstwo wykonywane jest w stacji Sanitarno – Epidemiologicznej na podstawie skierowania wystawionego przez Biuro Szkoły Doktorskiej UMP.

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego lekarz wydaje zaświadczenie lekarskie stwierdzające istnienie lub brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Badania profilaktyczne wykonywane są w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o., Zespół Poradni Specjalistycznych, przy ulicy Przybyszewskiego 39, tel. 61 854-72-99.