Zadania promotora

Zadania opiekuna naukowego/promotora

  1. Opiekunem naukowym na studiach doktoranckich powinna być osoba przewidziana na promotora przewodu doktorskiego doktoranta.
  2. Do zadań opiekuna naukowego/promotora należy w szczególności:

 

Opiekun naukowy: nauczyciel akademicki (pracownik UMP), posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej, aktywny naukowo, posiadający aktualny dorobek naukowy opublikowany w okresie ostatnich 5 lat. Opiekun naukowy obejmuje doktoranta opieką naukową i stanowi wsparcie w samodzielnej pracy badawczej.

 

Promotor: opiekun doktoranta wyznaczony przez Radę Wydziału przy otwarciu przewodu doktorskiego (z założenia jego wcześniejszy opiekun naukowy).