Konkurs grantowy

Granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2023

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Władze Szkoły Doktorskiej przygotowały dla Państwa na rok 2023 konkurs na granty badawcze, które finansowane będą z dotacji statutowej dla młodych naukowców.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem procedury konkursowej oraz do zgłaszania swoich projektów.

Komunikat nr 23/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia Regulaminu procedury konkursowej przyznawania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców – doktorantów szkoły doktorskiej na rok 2023

Komunikat nr 19/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców

Komunikat nr 1/2023 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 stycznia 2023r. w sprawie zmiany składu powołanej Komisji ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców 

Regulamin procedury konkursowej przyznawania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców – doktorantów szkoły doktorskiej na rok 2023

zał. nr 1 do Regulaminu - Wniosek o finansowanie uczelnianego projektu badawczego

zał. nr 2 do Regulaminu – Druk sprawozdania – mały grant badawczy

zał. nr 3 do Regulaminu – Druk sprawozdania – duży grant badawczy

o          wnioski należy złożyć do 15 lutego 2023 r.

o          rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2023 r.

o          realizacja odbywa się w następujących okresach:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej UMP, Coll. Stomatologicum, ul. Bukowska 70, poziom 2, pok. D 208 lub pozostawić w Punkcie Obsługi Korespondencji – poziom 0, pok. A006

 

Grants from the statutory subsidy for young scientists - PhD students of the doctoral school for 2023

Dear PhD Students,

We kindly inform you that the authorities of the Doctoral School have prepared for you a competition for research grants for 2023, which will be financed from the statutory subsidy for young scientists.

We invite you to read the Rules of the competition procedure and to submit your projects.

Announcement No. 23/2022 of the Director of the Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences of December 19, 2022. on establishing the Regulations for the competition procedure for awarding funds for grants from the statutory subsidy for young scientists - doctoral students of the doctoral school for 2023

Announcement No. 19/2021 of the Director of the Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences of December 16, 2021. on the establishment of the Grant Evaluation Committee from the statutory subsidy for young scientists Regulations of the competition procedure for awarding funds for grants from the statutory subsidy for young scientists - doctoral students of the doctoral school for the year 2023

REGULATIONS

Annex 1 to the Regulations - Application for funding a university research project

Annex 2 to the Regulations - Report on the implementation of a small research grant

Annex 3 to the Regulations - Report on the implementation of a large research grant

o          applications must be submitted by February 15, 2023.

o          the competition will be adjudicated by March 31, 2023.

o          implementation takes place in the following periods:

You should apply with attachments to the Office of the Doctoral School of the PUMS, Coll. Stomatologicum, Bukowska street 70, level 2, room D 208 or leave it at the Correspondence Service Point - level 0, room A006

 

W ramach konkursu grantowego złożono 40 wniosków - dziękujemy!!!
Komisja ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców - doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich - na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2023 zakwalifikowała do finansowania 20 wniosków o Duży Grant Badawczy oraz 11 wniosków o Mały Grant Badawczy
Wnioskodawcom gratulujemy!!!

Rozstrzygnięcie konkursu przyznania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców - Doktorantów Szkoły Doktorskiej UMP w roku 2023 pobierz plik PDF

Results of the competition for research grants for 2023, which will be financed from the statutory subsidy for young scientists - Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences download PDF file


 

Granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2022


W ramach konkursu grantowego złożono 32 wnioski - dziękujemy!!!
Komisja ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców - doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich - na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia zakwalifikowała do finansowania 15 wniosków o Duży Grant Badawczy oraz 14 wniosków o Mały Grant Badawczy
Wnioskodawcom gratulujemy!!!

Rozstrzygnięcie konkursu przyznania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców - Doktorantów Szkoły Doktorskiej UMP w roku 2022 pobierz plik PDF

Results of the competition for research grants for 2022, which will be financed from the statutory subsidy for young scientists - Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences download PDF file


 

Granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021


W ramach konkursu grantowego złożono 49 wniosków - dziękujemy!!!
Komisja ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców - doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich - na posiedzeniu w dniu 25 marca zakwalifikowała do finansowania 26 wniosków o Duży Grant Badawczy oraz 14 wniosków o Mały Grant Badawczy
Wnioskodawcom gratulujemy!!!Drodzy Doktoranci,
przypominamy że sprawozdanie końcowe Małego Grantu Badawczego (MGB) należy złożyć do 31 marca 2022 r., zgodnie z formularzem sprawozdania końcowego stanowiącym załącznik do Regulaminu procedury konkursowej.

Jednocześnie informujemy, że z powodu przedłużającego się procesu publikacyjnego, utrudniającego wykorzystania wszystkich środków finansowych w pierwotnie wskazanym terminie, ważność budżetów została przedłużona do dnia 30 czerwca 2022 r. (do tego czasu mogą Państwo dokonywać płatności ze środków budżetu).


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Władze Szkoły Doktorskiej przygotowały dla Państwa na rok 2021 konkurs na granty badawcze, które finansowane będą z dotacji statutowej dla młodych naukowców.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem procedury konkursowej oraz do zgłaszania swoich projektów.

 Komunikat nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu procedury konkursowej przyznawania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców – doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021

 Komunikat nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców

 Regulamin procedury konkursowej przyznawania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców – doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021

zał. nr 2 do Regulaminu - Wniosek o finansowanie uczelnianego projektu badawczego

zał. nr 3 do Regulaminu – Druk sprawozdania – mały grant badawczy

zał. nr 4 do Regulaminu – Druk sprawozdania – duży grant badawczy

Adnotacja do publikacji:
Badania finansowano z małego/dużego grantu badawczego z dotacji statutowej dla młodych naukowców - doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021.
Research was financed from the small / large research grant from statutory funding for young researchers - doctoral students for 2021.