Konkurs grantowy

Granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Władze Szkoły Doktorskiej przygotowały dla Państwa na rok 2022 konkurs na granty badawcze, które finansowane będą z dotacji statutowej dla młodych naukowców.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem procedury konkursowej oraz do zgłaszania swoich projektów.

Komunikat nr 18/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu procedury konkursowej przyznawania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców – doktorantów szkoły doktorskiej na rok 2022

Komunikat nr 19/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców

Regulamin procedury konkursowej przyznawania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców – doktorantów szkoły doktorskiej na rok 202

zał. nr 1 do Regulaminu - Wniosek o finansowanie uczelnianego projektu badawczego

zał. nr 2 do Regulaminu – Druk sprawozdania – mały grant badawczy

zał. nr 3 do Regulaminu – Druk sprawozdania – duży grant badawczy

o          wnioski należy złożyć do 15 lutego 2022 r.

o          rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2022 r.

o          realizacja odbywa się w następujących okresach:

 

Dear PhD Students,

We kindly inform you that the authorities of the Doctoral School have prepared for you a competition for research grants for 2022, which will be financed from the statutory subsidy for young scientists.

We invite you to read the Rules of the competition procedure and to submit your projects.

Announcement No. 18/2021 of the Director of the Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences of December 16, 2021. on establishing the Regulations for the competition procedure for awarding funds for grants from the statutory subsidy for young scientists - doctoral students of the doctoral school for 2022

Announcement No. 19/2021 of the Director of the Doctoral School of the Poznan University of Medical Sciences of December 16, 2021. on the establishment of the Grant Evaluation Committee from the statutory subsidy for young scientists Regulations of the competition procedure for awarding funds for grants from the statutory subsidy for young scientists - doctoral students of the doctoral school for the year 2022

Annex 1 to the Regulations - Application for funding a university research project

Annex 2 to the Regulations - Report on the implementation of a small research grant

Annex 3 to the Regulations - Report on the implementation of a large research grant

o          applications must be submitted by February 15, 2022.

o          the competition will be adjudicated by March 31, 2022.

o          implementation takes place in the following periods:

 

Granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021


W ramach konkursu grantowego złożono 49 wniosków - dziękujemy!!!
Komisja ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców - doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich - na posiedzeniu w dniu 25 marca zakwalifikowała do finansowania 26 wniosków o Duży Grant Badawczy oraz 14 wniosków o Mały Grant Badawczy
Wnioskodawcom gratulujemy!!!


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Władze Szkoły Doktorskiej przygotowały dla Państwa na rok 2021 konkurs na granty badawcze, które finansowane będą z dotacji statutowej dla młodych naukowców.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem procedury konkursowej oraz do zgłaszania swoich projektów.

 Komunikat nr 12/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia Regulaminu procedury konkursowej przyznawania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców – doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021

 Komunikat nr 13/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny grantów z dotacji statutowej dla młodych naukowców

 Regulamin procedury konkursowej przyznawania środków na granty z dotacji statutowej dla młodych naukowców – doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021

zał. nr 2 do Regulaminu - Wniosek o finansowanie uczelnianego projektu badawczego

zał. nr 3 do Regulaminu – Druk sprawozdania – mały grant badawczy

zał. nr 4 do Regulaminu – Druk sprawozdania – duży grant badawczy

Adnotacja do publikacji:
Badania finansowano z małego/dużego grantu badawczego z dotacji statutowej dla młodych naukowców - doktorantów szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich na rok 2021.
Research was financed from the small / large research grant from statutory funding for young researchers - doctoral students for 2021.