O studiach doktoranckich

Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi 4-letnie studia doktoranckie.

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono od dnia 1 października 2019r. kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Od tego dnia Uczelnia nie prowadzi naboru na studia doktoranckie.

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Studia doktoranckie, umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora, absolwentom uczelni wyższych, wykazującym zainteresowanie pracą naukową. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.

Program kształcenia na studiach doktoranckich obejmuje:

- indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego albo promotora przy ewentualnym współudziale promotora pomocniczego, której efektem są w szczególności: publikacje naukowe, przygotowanie i/lub uczestnictwo w projektach badawczych, udział w konferencjach naukowych i przygotowanie pracy doktorskiej;

- realizację programu studiów rozumianego jako proces kształcenia prowadzący do osiągnięcia przez doktoranta zdefiniowanych efektów kształcenia.

Kierownikiem studiów doktoranckich jest Pani dr hab. Agnieszka Malińska

Od 1 października 2019r. nadzór merytoryczny nad Studiami Doktoranckimi sprawuje Szkoła Doktorska UMP.

Dyrektorem Szkoły Doktorskiej jest Pani prof. dr hab. Ewa Wender-Ożegowska

 

Biuro Szkoły Doktorskiej
Collegium Stomatologicum
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
2 piętro (pok. D208)
tel. 61 854 73 88

Przyjmuje doktorantów:
Pn - Pt. 8:00 - 15:00

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl
mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl